Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tʋmɩyɛ labɩnʋʋ liidiye

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣ wezuu ye ɖɩwɛ tanɩm taa yɔ?

Ye wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ tɩlɛɣzɩ kpɛlɩ nɛ ŋsʋʋ liidiye kʋñɔŋ taa yɔ pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ŋ nɩɣzɛ, ɛlɛ Bibl tasɩɣ-ŋ lɔŋ pɩlɩɩnɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ŋkpɛzɩ nɛ ŋcaɣ wezuu paa ŋfɛyɩnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ.

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ liidiye?

Ye ɩtaɣ ɖama liu nɛ iheyiɣ ɖama toovenim yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-mɩ?