Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Mba panazɩɣ-wɛ pa-ɖɩsɩ taa yɔ le papɩzɩɣ nɛ pehiɣ sɩnʋʋ?

Mba panazɩɣ-wɛ pa-ɖɩsɩ taa yɔ le papɩzɩɣ nɛ pehiɣ sɩnʋʋ?

Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ tɔnʋʋ taa alaafɩya tɔm ɖeɖe yɔ, ɖɩyɔɔdaa se: “Panazɩɣ halaa sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ, sɩwɛɛ nɛ sɩtɔyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛzɩ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩɖɛɣ ɛyaa lɛɛ lɛɛ yɔ, nɛ pɩpɔzʋʋ se pɔcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe kpɛdɛyɛ.” Ɛgbɛyɛ nɖɩ, ɖɩyɔɔdaa se halaa 100 yɔɔ lɛ, 30 walaa yaa abalaa mba pa nɛ wɛ pɛwɛ ɖama cɔlɔ ɛzɩ ɛyʋ nɛ ɛ-halʋ yɔ, panazɩɣ-wɛ tomnaɣ yɔɔ yaa kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa. ONU yɔɔdaa ɖɔɖɔ se pɩnaɣ nakɛyɛ taa, halaa 137 sɩbɩ paa evemiye nɖɩ ɛjaɖɛ yɔɔ, pa-walaa yaa pɔ-hɔŋ taa mba nabɛyɛ nazɩm lakasɩ yɔɔ. *

Akɔntanaa wɩlɩɣ se panazɩɣ ɛyaa sakɩyɛ siŋŋ pa-ɖɩsɩ taa, ɛlɛ akɔntanaa mba paayɔɔdʋʋ wɩzasɩ nzɩ ɛyaa mba panɩɣ tomnaɣ yɔɔ nɛ lɩmaɣza taa yɔ sɩ-tɔm.

Panazɩɣ-ŋ ña-ɖɩɣa taa? Yaa ŋsɩm nɔɔyʋ weyi ɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ? Ye mbʋ yɔ, Bibl taa lɩmaɣza wena akɔŋ yɔ apɩzɩɣ nɛ asɩnɩ-ŋ.

 Ye panazɩɣ-ŋ yɔ pɩtɩkɛ ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa

 Ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ sɩnʋʋ

 Pɩtɩkɛ ñe-ɖeke ŋlʋkɩna

 Ɛyaa nazʋʋ pa-ɖɩsɩ taa kaɣ sɩʋ tɩnaɣ

 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ weyi ɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ

 Ye panazɩɣ-ŋ yɔ pɩtɩkɛ ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Ye mbʋ, ɖa-taa paa weyi lɛ, ɛkaɣ labʋ Ɛsɔ akɔnta ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ yɔɔ.”—Roma mba 14:12.

Ðɔkɩ tɔm tʋnɛ: Weyi ɛnazɩɣ-ŋ yɔ ɛ-tɔm pɩwɛɛ se pakʋ, pɩtɩkɛ ñɔ-tɔm.

Ye ña-walʋ ɛnazɩɣ-ŋ nɛ eheyi-ŋ se ñeyekina ɛnazɩɣ-ŋ mbʋ yɔ tɩlɩ se ɛfɛyɩnɩ toovenim. Pɩfɛyɩ se abalʋ ɛnazɩ ɛ-halʋ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɛsɔɔlɩ-ɩ.—Koloosi mba 3:19.

Nabʋyʋ taa, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa nɔɔyʋ wɛɛ, mbʋ pɩɩtalɩ-ɩ ɛ-hɔʋ taa nɛ ɛzɩma ɛkpaŋɩɣ sʋlʋm yɔ mbʋ lakɩna nɛ ɛnazɩɣ ɛ-halʋ. Paa mbʋ yɔ ɛnʋ Ɛsɔ kaɣ pɔzʋʋ akɔnta ɛzɩma ɛnazɩɣ-ŋ yɔ pɩ-yɔɔ. Nɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɛla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ɛlɛɣzɩ.

 Ŋpɩzɩɣ ŋhiɣ sɩnʋʋ

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Ðenɖe lɔŋ pasɩyaa kpaɖɩ ɖɔʋ yɔ, peeɖe papɩzɩɣ.”—Aduwa 15:22.

Ðɔkɩ tɔm tʋnɛ: Ye panazɩɣ-ŋ nɛ ŋŋsɩŋ ɛzɩma ŋkpaɣna yɔ, lalaa pɩzɩɣ pasɩnɩ-ŋ.

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ se lalaa ɩsɩnɩ-ŋ? Ye panazɩɣ ɛyʋ ɛ-ɖɩɣa taa yɔ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se pɔcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe. Nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ kaɖɛ se ŋtɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ŋŋcɔŋnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se wɛtʋ ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-taa lɛ, ndʋ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ?

  • Ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ

  • Mbʋ pɩwazɩɣ ñe-piya nɛ pɩkɩlɩ yɔ

  • Ño-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm

  • Sɔɔlɩm mbʋ ŋwɛnɩ ñɛ-tɛŋga yɔɔ yɔ

  • Lidaʋ ŋgʋ ŋwɛna se ñɛ-tɛŋga kaɣ lɛɣzʋʋ ɛ-wɛtʋ nɛ pɩya mi-nesi ɖɔkʋʋ yɔ

Pɩpɩzɩɣ nɛ pisidi ña-lɩmaɣza taa nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ kɩlabɩm fɛyɩ yɔ. A-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɩsɩna nɛ ɛsɩnɩ-ŋ?

Taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ yaa ñɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ weyi ŋtaɣ-ɩ liu yɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ. Ye ŋyɔɔdɩnɩ weyi ɛmaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ siŋŋ yɔ, ɛhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ.

Kaŋgalaafu masɩ nzɩ palɩzaa se patɩŋnɩ sɩ-yɔɔ nɛ pasɩnɩ mba panazɩɣ-wɛ pɔ-hɔŋ taa yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ŋpɔzɩ sɩnʋʋ. Mba ŋkaɣ yaʋ pɩtɩŋnɩ masɩ nzɩ sɩ-yɔɔ yɔ, pakaɣ-ŋ wɩlʋʋ ɛzɩma ŋkandɩyɩɣ ña-tɩ yɔɔ yɔ. Ye ña-walʋ ɛnawa se wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɛ yɔ tɩfɛyɩ ɖeu nɛ ɛñɩnɩɣ se pasɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɛɣzɩ yɔ, ɛyaa mba, papɩzɩɣ pawɩlɩ-ɩ kajalaɣ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩwɛɛ se ɛkpɛzɩ yɔ.

Ɛyaa mba pafalɩsɩ-wɛ se paɖʋ nesi lalaa kpɛdɛyɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ŋ ye ŋsʋ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ. Ɛyaa mba pa-taa nabɛyɛ lɛ ɖɔkɔtɔnaa, fɛɖaa nɛ ɛyaa lalaa mba pafalɩsɩ-wɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ.

 Pɩtɩkɛ ñe-ɖeke ŋlʋkɩna

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “[Yehowa] * ñɔtɩnɩ laŋa wena apɛlaa yɔ, nɛ ɛyakɩ “pɩɖɛmwaa” ñʋʋ.”—Keɣa 33:19.

Ðɔkɩ tɔm tʋnɛ: Ɛsɔ labɩ tamaɣ se ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ.

Yehowa maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ. (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Ɛnɩɣ lɩmaɣza wena ŋwɛna nɛ mbʋ pɩ-taa ŋwɛɛ yɔ pɩ-taa. Ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ña laŋɩyɛ. Eseɣtiɣ-ŋ se ŋtɩmnɩ-ɩ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ se ɛha-ŋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖoŋ nɛ ŋpɩzɩ ŋɖɔkɩ kpam nɛ ŋla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ.

 Ɛyaa nazʋʋ pa-ɖɩsɩ taa kaɣ sɩʋ tɩnaɣ

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ: “Paa weyi lɛ ɛkaɣ caɣʋ e-viiñi taa nɛ e-hiyuu tɛɛ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɩ tɔm caʋ.”—Mikee 4:4.

Ðɔkɩ tɔm tʋnɛ: Bibl yɔɔdaa se pɩkazɩ pazɩ paa weyi ɛkaɣ wɛʋ laŋhɛzɩyɛ taa ɛ-ɖɩɣa taa.

Yehowa Ɛsɔ ɖeke kaɣnɩ yebu nɛ ɛzɩma panazɩɣ ɛyaa pa-ɖɩsɩ taa yɔ pɩsɩɩ tɩnaɣ. Bibl yɔɔdaa se: “Ɛkaɣ hɩzʋʋ ɛsɩtɛɣlɩm kpeekpe pɛ-ɛsɩndaa, nɛ sɩm ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ, kʋñɔwiye nɛ kubusi mabʋ nɛ wɩzasɩ paakaɣ tasʋʋ wɛʋ ɖɔɖɔ.” (Natʋ 21:4) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, halɩ paakaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ kɩdɛkɛdɩm mbʋ pɩɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ, kɩbam yeke mʋʋnɩ pi-lone taa. (Izaayii 65:17) Bibl yɔɔdaa se cee wayɩ kɩbaŋʋ ŋgʋ, ŋgʋ ɖaŋnɩ-ŋ.

^ tay. 2 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩyɔɔdʋʋ halaa mba panazɩɣ-wɛ yɔ pɔ-tɔm, ɛlɛ kɩ-taa tɔm sakɩyɛ tukuuni ɖɔɖɔ abalaa mba panazɩɣ-wɛ yɔ.

^ tay. 29 Bibl taa lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.