Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Nesi ɖɔkʋʋ

Mbʋ piyeki se piɖeni-ŋ yɔ

Taa Ɛsɔ liu nɛ ñe-nesi ɖɔkʋʋ kɔnɩ-ŋ koboyaɣ

Ye ŋpɔzʋʋ ña-tɩ tɔm tʋnɛ tɩ-naalɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩñɔɔzɩ ñe-nesi ɖɔkʋʋ siŋŋ.

Mɩ-lakasɩ ɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ iheyiɣ ɖama toovenim

Acɛyɛ kizuu ɖeke wɩlɩɣna se ɛyʋ nɛ ɛ-halʋ pɛwɛ siɣsiɣ nɛ peheyiɣ ɖama toovenim na?

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

Bibl yɔɔdʋʋ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ, pe-nesi ɖɔkʋʋ tɔm na?

Weyi ɛɖʋ nesi ɖɔkʋʋ tigiɖe yɔ, ɛsɩm ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ nesi nɛ ɖihiɣ koboyaɣ tam yɔ.

Ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se abalʋ ɛkpaɣ halaa naalɛ?

Ɛzɩ Ɛsɔ ɖʋna se ɛyaa ɩkpaɣ halaa naalɛ na? Ɩcɔnɩ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ halaa naalɛ kpaɣʋ yɔɔ yɔ.

Tɩlasɩ nɛ si-ɖeɖe cɔnʋʋ

Mba panazɩɣ-wɛ pa-ɖɩsɩ taa yɔ le papɩzɩɣ nɛ pehiɣ sɩnʋʋ?

Tɩlɩ se pɩtɩkɛ ñɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa nɛ ŋfɛyɩ ñe-ɖeke.

Ɛzɩma ɩpɩzɩɣ ɩla nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ mɩ nɛ mɩ-hɔŋ taa ñɩma mɩ-hɛkʋ taa?

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ ña-lʋlɩyaa hɩɖɛ nɛ ŋcɛyɩsɩ ɖɔɖɔ ña nɛ ña-halʋ yaa ña-walʋ mɩ-sɔɔlɩm.

Đama yaʋ nɛ Nesi cɛbʋ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ tɛŋga lakɩ acɛyɛ yɔ, ye ɛtɛzɩ sɩbʋ pɩɩkɩlɩɣ ɖeu na?

Ɛyaa mba pa-halaa yaa pa-walaa labɩ acɛyɛ yɔ, Bibl hɛzɩ pa-taa sakɩyɛ laŋa.

Ɛzɩ Bibl haɣ nesi ɖɔkɩyaa nʋmɔʋ se pekizi ɖama?

Cɔnɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa nɛ mbʋ ɛpaɖɩɣ yɔ.

Suwe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa maɣzɩɣ nesi cɛbʋ yɔ?

Aseɣɖe Tɩnaa sɩɣnɩ ɛyaa se pɛcɛyɩsɩ pe-nesi ɖɔkʋʋ na? Pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa itisini Aseɣɖe tɩnaa nabɛyɛ se pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ na?