Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Caanaʋ taa tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa yɔ tɩlabɩ ɖeyi ɖeyi

Bibl taa ɛyaa

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim tɔm na?

Kalɩ nɛ ŋna tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Evaŋgilimwaa nɛ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ taa yɔ.

Tɛtɛɛ wonuu ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim yɔ

Pɩtɩla ŋŋsɩŋ weyi Tatenayi kaakɛnaa yɔ, lɛɛlɛɛyɔ tɛtɛɛ ñɩm huyiyaa lɩ nabʋyʋ yɔɔ nɛ pɩyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm.

Bibl taa hɩɖɛ naɖɩyɛ lɔŋ taa ŋgbaʋ nakʋyʋ yɔɔ

Pɩnaɣ 2012 taa paalɩ ŋgbaʋ hɔɔlasɩ nzɩ sɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 3 000 mbʋ yɔ sɩ-yɔɔ. Pitileɖi yɔ, ɛbɛ yɔɔ ñɩnɩyaa taa labɩ leleŋ nɛ ŋgbaʋ hɔɔlasɩ nzɩ?

Ŋŋsɩm-tʋ?—February 2020

Ɛbɛ wɩlɩɣ se tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa ñɩɣ niye se Bɛlɩsazaarɩ weyi ɛlɩnɩ Babilɔɔnɩ yɔ, ɛɛcaɣ wezuu nɛ ɛna nɛ ɛɛkɛ wiyaʋ?

Ŋŋsɩm-tʋ?—Mars 2020

Pɩtasɩnɩ Bibl lɛ, ɛbɛ wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se toovenim taa lɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaakɛ yomaa Ejipiti?

Bibl alɩwaatʋ taa wezuu caɣʋ

Ŋŋsɩm-tʋ?—Octobre 2017

Yuuda mba lakasɩ nzɩ kaayeba nɛ Yesu heyi-wɛ se po-ɖuutu fɛyɩ ɖeu?

Ŋŋsɩm tʋ?—Feŋuu Tilimiye No. 52017

Yesu tʋwaɣ mba patɩkɛ Yuuda ñɩma yɔ kʋtʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛmaɣzɩnɩ “hasɩ cikpesi” yɔ?

Ŋŋsɩm-tʋ?—June 2017

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaaya tadɩyɛ laɖaa mba pɛpɛdaɣ kpɩna templo taa yɔ se mɩlaa?

Ŋŋsɩm-tʋ?—octobre 2016

Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, waɖɛ nɖɩ Roma kewiyaɣ kaaha Yuda ñʋndɩnaa? Ɛzɩ pɩkɛ toovenim se caanaʋ taa, ɛyʋ nɔɔyʋ pɩzaɣ se ewolo nɛ eɖuu kalɩɣa lɛlʋ hayɩm taa?