Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl yɔɔ tɔm

Bibl wabɩ ki-koyindinaa

Politiki nɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa sakɩyɛ ñaɣ pana se pekiziɣni ɛyaa se pataawɛɛnɩ Bibl yaa pataalabɩ-kʋ nɛ kɩtɔyɩ yaa pataaɖɛzɩ-kʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ taa. Ɛlɛ pa-taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ.

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim?

Ye Bibl ɛɛlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ toovenim yɔ pɩpɔzaa se kɩwɛɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ.

Bibl wabɩ mba pañɩnaɣ se pɛlɛɣzɩ kɩ-tɔm yɔ

Ɛyaa nabɛyɛ ñaɣ pana se pɛlɛɣzɩ Bibl taa tɔm. Ɛzɩma pɩlaba nɛ pa-pana ñaɣʋ ɖʋ lɩm?