Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl takayɩsɩ kɩbɩnzɩ

Papɩzaa nɛ pakalɩ caanaʋ taa takayaɣ kikpiyaɣ nakɛyɛ taa tɔm

Pɩnaɣ 1970 taa, tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa lɩ takayaɣ kikpiyaɣ nakɛyɛ yɔɔ Ein Gedi, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa, miŋ ñaɣ-kɛ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ 3-D lɛɣtʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ lɛ, papɩzaa nɛ patɩlɩ ka-taa tɔm. Tɔm ndʋ pama ka-taa?

Bibl wabɩ mbʋ pɩpɩzaɣ se pɩwɛɛkɩ kɩ-takayɩsɩ yɔ

Bibl mayaa yaa mba paɖaɣnɩ kɩ-tɔm maʋ yɔ, palabɩnɩ tʋmɩyɛ kpɩna tɔna nɛ papyrus waa. Ɛzɩma takayɩsɩ kɩbɩnzɩ nzɩ sɩlaba nɛ sɩtalɩnɩ-ɖʋ sɔnɔ?

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim tɔm na?

Kalɩ nɛ ŋna tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Evaŋgilimwaa nɛ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ taa yɔ.