Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl ɖɛzʋʋ

BIBL​—Ɛbɛ yɔɔ kɩtɔyɩ mbʋ?

Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ Biblwaa wɛ ndɩ ndɩ yɔ.

Pɛɖɛzɩ Traduction du monde nouveau Bibl taa tɔm ɖeyi ɖeyi ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ?

Ɛbɛ yɔɔ Traduction du monde nouveau wɛ ndɩ nɛ Biblwaa lalaa?

Elias Hutter nɛ ɛ-tɛ Ebree Biblwaa mba pɛwɛ ŋgee yɔ

Pɩnzɩ 1500 waa taa Bibl taa tazɩyʋ weyi payaɣ se Elias Hutter yɔ, ɛlɩzɩ Ebree Biblwaa naalɛ mba pɛwɛ ŋgee yɔ.