Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl ɖɛzɩyaa

Elias Hutter nɛ ɛ-tɛ Ebree Biblwaa mba pɛwɛ ŋgee yɔ

Pɩnzɩ 1500 waa taa Bibl taa tazɩyʋ weyi payaɣ se Elias Hutter yɔ, ɛlɩzɩ Ebree Biblwaa naalɛ mba pɛwɛ ŋgee yɔ.

Lefèvre d’Étaples​—ɛɛsɔɔlaa se paa anɩ ɛpɩzɩ ɛtɩlɩ Ɛsɔtɔm

Ɛzɩma ɛñaɣ pana se ɛtalɩ kaɖʋwa ŋga paa paakaɖɩnɩ-ɩ yɔ?