Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu

Anɩ Yesu kɛnaa?

Yesu kaakɛ ɛyʋ kɩbanʋ yem na?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu Nazarɛɛtɩ kaakɛnɩ ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ?

Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ na?

Suwe Yesu yɔɔdɩ lone nɖɩ ɛwɛnɩ caa yɔ, ɖɩ-yɔɔ?

Yesu wezuu caɣʋ tɛtʋ yɔɔ

Ɛzɩ Bibl taa tazɩyaa tisiɣ se Yesu kaacaɣ wezuu toovenim na?

Kalɩ nɛ ŋna se petisiɣ se Yesu kaacaɣ wezuu yaa ɛtɩcaɣ.

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim tɔm na?

Kalɩ nɛ ŋna tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Evaŋgilimwaa nɛ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ taa yɔ.

Ɛzɩmtaa pama Yesu yɔɔ tɔm?

Yesu sɩba nɛ pɩla alɩwaatʋ ɛzɩma pʋcɔ nɛ pama Evaŋgilimwaa?