Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩ Bibl taa tazɩyaa tisiɣ se Yesu kaacaɣ wezuu toovenim na?

Ɛzɩ Bibl taa tazɩyaa tisiɣ se Yesu kaacaɣ wezuu toovenim na?

Bibl taa tazɩyaa wɛnɩ mbʋ pɩsɩɣnɩ-wɛ se petisi se toovenim lɛ Yesu kaacaɣ wezuu yɔ. 2002 taa, takayaɣ ŋga payaɣ se Encyclopædia Britannica yɔ kɔyɔɔdaɣ tɔm ndʋ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ nɛ naalɛ taa caanaʋ taa tɔm taa tazɩyaa yɔɔdɩ Yesu nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pɔ-yɔɔ lɛ, kɔtɔ se: “Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɖooo caanaʋ taa, halɩ Krɩstʋ mba koyindinaa maɣmaɣ taakpɛzɩ se Yesu kaacaɣ wezuu. Pɩnzɩ 1700 waa ɖɩtɛnɖɛ, pɩnzɩ 1800 taa nɛ pɩnzɩ 1900 waa ɖɩbazɩyɛ taa pacalɩ paɣzʋʋ kpɛzʋʋ se Yesu kaacaɣ wezuu. Ŋgʋ tɔm ndʋ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ se pawɩlɩ se pɛwɛnɩ toovenim yɔ, tɩtɩlɩɩ lɩm.”

Pɩnaɣ 1996 taa Jacques Duquesne kaama takayaɣ nakɛyɛ nɛ payaɣ-kɛ se Yesu (yaa Jésus Fransɩɩ taa). Ɛma ka-taa se: “Caanaʋ taa tɔm taa tazɩyaa kɩbama hɛkʋ taa lɛ, mba pɛwɛɛ nɛ pɔtɔŋ se Yesu taacaɣ wezuu yɔ, patɩɖɔɔ. Pɩnzɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, ɖɩtɩlɩɣ mbʋ ɛɛkɛnaa nɛ mbʋ ɛɛlabɩ toovenim taa yɔ.”

Bibl yɔɔdaa se ɛyʋ kaakɛ ɛyʋ keekee. Kɩya ɛ-cɔzɔnaa nɛ ɛ-hɔʋ taa mba hɩla. (Maatiyee 1:1; 13:55) Kɩyaɣ awiya wena atɔkaɣ kewiyitu Yesu alɩwaatʋ taa yɔ. (Luka 3:1, 2) Tɔm tʋnɛ tɩsɩnɩ ɛyaa nɛ pañɩnɩ nɛ pana se Bibl taa kɛdɛsɩ kɛ toovenim tɔm.