Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ na?

Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ na?

Bibl tɔm cosuu

Yesu koyindinaa kʋwaɣnɩ ɛ-tɔm se ɛtɔm se ɛkɛ Ɛsɔ ɖaɣʋ. (Yohanɛɛsɩ 5:18; 10:30-33) Ɛlɛ, Yesu tɩyɔɔdɩ wiɖiyi se ɛ nɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ pɛwɛ kɩmaŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Caa kɩlɩ-m.”—Yohanɛɛsɩ 14:28.

Yesu wayɩ tɩŋɩyaa taamaɣzɩ ɖɔɖɔ se ɛ nɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ pɛwɛ kɩmaŋ. Apostoloo Pɔɔlɩ kaamawa se pefezi Yesu nɛ pɩtɛ lɛ, “Ɛsɔ kpazɩ-ɩ nɛ ɛha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ hɩla kpeekpe yɔ.” Pɩnaɣ kaɣlaa se Pɔɔlɩ taamaɣzɩɣ se Yesu nɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ pɛwɛ kɩmaŋ. Ye pɩtɩkɛ mbʋ, ɛzɩma Ɛsɔ pɩzaɣ se ɛkpazɩ Yesu nɛ ɛha-ɩ hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkɩlɩ hɩla kpeekpe yɔ?—Filiipu 2:9.