Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yesu kaakɛ ɛyʋ kɩbanʋ yem na?

Yesu kaakɛ ɛyʋ kɩbanʋ yem na?

Bibl tɔm cosuu

Yesu taakɛ ɛyʋ kɩbanʋ yem na. Ɛyaa wezuu caɣʋ tɩŋa taa lɛ, nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛwɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ nɛ pɩtalɩ Yesu. Cɔnɩ tɔm ndʋ Caanaʋ taa tɔm taa tazɩyaa mba pa-hɩla sɛwa yɔ, pɔyɔɔdaa yɔ:

Ɛyaa wezuu caɣʋ tɩŋa taa lɛ, . . . Yesu Nazarɛɛtɩ tʋ wayɩ nɔɔyʋ fɛyɩ.”—H. G. Wells, caanaʋ tɔm taa tazɩyʋ, ɛ-tɛ Aŋgletɛɛrɩ

Ɛyaa mba pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ pa-tɩŋa pa-taa lɛ, nɔɔyʋ fɛyɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ nɛ pɩtalɩ Yesu, nɛ ɖoŋ ɛnɩ ɛwɛɛ nɛ ɛpaɣlɩɣ.”—Kenneth Scott Latourette, caanaʋ tɔm taa tazɩyʋ nɛ takayɩsɩ mayʋ, ɛ-tɛ Amerika.

Bibl wɩlɩɣ mbʋ Yesu wezuu caɣʋ wɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa kɩbama lalaa tɩŋa yɔ. Evemiye naɖɩyɛ Yesu pɔzɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mba pakɩlɩ-ɩ ñɔtɩnʋʋ yɔ se anɩ pamaɣzɩɣ se ɛkɛnaa lɛ, pa-taa nɔɔyʋ cosi camɩyɛ se: “Ñɛkɛnɩ Krɩstʋ Ɛsɔ ɛzadʋ Pɩyalʋ.”—Mt 16:16.