Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ

Nesi ɖɔkʋʋ nɛ hɔŋ pɔ-tɔm

Bibl yɔɔdʋʋ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ, pe-nesi ɖɔkʋʋ tɔm na?

Weyi ɛɖʋ nesi ɖɔkʋʋ tigiɖe yɔ, ɛsɩm ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ nesi nɛ ɖihiɣ koboyaɣ tam yɔ.

Ɛzɩ Bibl haɣ nesi ɖɔkɩyaa nʋmɔʋ se pekizi ɖama?

Cɔnɩ mbʋ Ɛsɔ sɔɔlaa nɛ mbʋ ɛpaɖɩɣ yɔ.

Ɛzɩ pɩwɛ ɖeu se abalʋ ɛkpaɣ halaa naalɛ?

Ɛzɩ Ɛsɔ ɖʋna se ɛyaa ɩkpaɣ halaa naalɛ na? Ɩcɔnɩ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ halaa naalɛ kpaɣʋ yɔɔ yɔ.

Kʋzʋʋ, wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ paɣtʋ nɛ sɔɔlɩm

Pɩwɛ ɖeu se Krɩstʋ mba ɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ kɔɔ yaa wondu ndʋ tiyeki se halʋ ɛtaahaɣ hoɣa yɔ?

Ye nesi ɖɔkɩyaa ɩñɩnɩɣ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ wonuu yaa kɔyɛ nɖɩ ɖiyeki se halʋ ɛtaahaɣ hoɣa yɔ, pɩwɛɛ se pɔɖɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ?