Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩ Ɛsɔ kɛ Trinita?

Ɛzɩ Ɛsɔ kɛ Trinita?

Bibl tɔm cosuu

Coocinaa sakɩyɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ kɛ Trinita. Ɛlɛ, cɔna tɔm ndʋ Encyclopædia Britannica takayaɣ yɔɔdʋʋ yɔ: “Tɔm piye Trinita fɛyɩ Bibl taa nɛ patɩyɔɔdɩ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-tɔm Bibl taa ɖoli kaɣlaa . . . Wɩlɩtʋ ndʋ tɩñɔwa nɛ tɩpaɣlɩ pazɩ pazɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ weyi ɩɖɛwa yɔ, ɩ-taa, nɛ palabɩ ndɔnjɔɔlɩyɛ sakɩyɛ nɛ pʋcɔ.”

Toovenim taa lɛ, patɩyɔɔdɩ ɖoli Bibl taa se Ɛsɔ kɛ Trinita hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Cɔnɩ tɔm ndʋ Bibl hɔɔlɩŋ ɛnɛ ɩyɔɔdʋʋ yɔ:

Kɩbaɣlʋ ɖɛ-Ɛsɔ kɛ kʋyʋm koŋ.”—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:4.

“Ñe-ɖeke na Kɩbaɣlʋ, Kɩlɩm, tataa cɩnɛ.”—Keɣsi 83:18.

“Nɛ tamtam wezuu kɛlɛ ña-tɩlʋʋ se ñe-yeke koŋ Ɛsɔ siŋŋ nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ ɛ-tɩlʋʋ, Yesu Krɩstʋ.”—Yohanɛɛsɩ 17:3.

“Ɛsɔ kɛ kʋyʋm.”—Galaatii 3:20.

Nɛ ɛbɛ yɔɔ coocinaa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ kɛ Trinita yɔ?