Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Moyizi yeke manɩ Bibl tɩŋa na?

Moyizi yeke manɩ Bibl tɩŋa na?

Bibl tɔm cosuu

Ɛsɔ tɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛma Bibl taa kajalaɣ takayɩsɩ kagbanzɩ: Kiɖe Tɛɛ Tɔm, Egipiti Lɩʋ, Levitiki, Kɩgalʋʋ nɛ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ. Pɩwɛ ɛzɩ ɛnʋ manɩ ɖɔɖɔ Yɔb nɛ Keɣa 90. Ɛlɛ pɩtɩkɛ e-yeke ɛmanɩ Bibl; ɛyaa mba pɔ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋnaa nɛ pama Bibl yɔ, pɛkpɛndɩ 40.