Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl yɔɔdʋʋ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ, pe-nesi ɖɔkʋʋ tɔm na?

Bibl yɔɔdʋʋ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ, pe-nesi ɖɔkʋʋ tɔm na?

Bibl tɔm cosuu

Ða-lɩzɩyʋ ɖʋ paɣtʋ ndʋ pɩwɛɛ se tiɖiyi nesi ɖɔkɩyaa yɔ pʋcɔ nɛ kominawaa ɖʋʋ pa-paɣtʋ. Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ yɔɔdʋʋ se: “Mbʋ yebina nɛ abalʋ yeki ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ nɛ papɩsɩ tomnaɣ kʋyʋmaɣ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:24) Tɔm kpou nakʋyʋ lɩzɩ pɩ-taa se Ebree tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “halʋ” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “ɛyʋ weyi ɛtɩkɛ abalʋ yɔ.” Yesu wɩlɩ pʋwayɩ se “abalʋ nɛ halʋ” pɩwɛɛ se pɔɖɔkɩ nesi.—Maatiyee 19:4.

Ye mbʋ, Ɛsɔ kaasɔɔlaa se abalʋ nɛ halʋ pɔɖɔkɩnɩ nesi nɛ pɛwɛɛ ɖama cɔlɔ tam. Ɛsɔ lɩzɩ abalʋ nɛ halʋ se pasɩnɩ ɖama nɛ paha ɖama mbʋ pʋpɔzʋʋ pa-taa paa weyi sɔɔlɩm nɛ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ nɛ palʋlɩ piya.