Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim tɔm na?

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ toovenim tɔm na?

Bibl tɔm cosuu

Bibl mayʋ Luka kaayɔɔdɩ tɔm ndʋ ɛma Yesu yɔɔ yɔ tɩ-tɔm se: “Mɔnpɔzɩ camɩyɛ siŋŋ mbʋ mbʋ pɩlabɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ.”—Luka 1:3.

Nabɛyɛ yɔɔdʋʋ se Yesu wezuu caɣʋ tɔm ndʋ pɛkɛdɩ Evaŋgilimwaa taa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se tɔm ɛ-tɛ alɩwaatʋ taa ɛyaa Maatiyee, Maarkɩ, Luka nɛ Yohanɛɛsɩ pamawa yɔ, paca tɩ-taa lɩm pɩnzɩ 300 waa taa mbʋ yɔ.

Ɛlɛ pɔkɔm nɛ pana Yohanɛɛsɩ tɛ Evaŋgilim takayaɣ hɔɔlaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ Egipiti tɛtʋ taa pɩnzɩ 1900 waa ɖɩbazɩyɛ taa. Paya-kɛ pʋwayɩ se Papyrus Rylands 457 (P52); pasɩ-kɛ takayɩsɩ ɖɩzɩyɛ ɖaŋ ŋgʋ payaɣ se John Rylands yɔ, kɩ-taa Manchester, Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa. Tɔm ndʋ tɩwɛ Yohanɛɛsɩ 18:31-33, 37, 38 taa ɖɛ-tɛ Biblwaa taa yɔ, ndʋ wɛnɩ takayaɣ ŋga ka-taa.

Grɛɛkɩ Masɩ takayɩsɩ kɩbɩnzɩ taa lɛ, ŋga kɩlɩnɩ pɩnʋʋ sɩ-tɩŋa. Bibl taa tazɩyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se pama-kɛ pɩnaɣ 125 taa mbʋ yɔ; pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pama kajalaɣ ñɩŋga nɛ pɩla pɩnzɩ 25 yeke lɛ, pama takayaɣ kanɛ. Takayaɣ ŋga pehiɣaa yɔ, ka-taa tɔm labɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ɖeyi ɖeyi nɛ nzɩ pama pʋwayɩ yɔ sɩ-taa tɔm.