Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Bibl

Kiɖe tɛɛ nɛ toovenim

Ɛzɩ Bibl kɛ ɛyaa lɔŋsɩnɖɛ takayaɣ na?

Cɔnɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ kɩ-maɣmaɣ kɩ-yɔɔ yɔ.

Ɛsɔ lɩmaɣza wɛnɩ Bibl taa?

Bibl mayaa sakɩyɛ yɔɔdaa se Ɛsɔ heyini-wɛ tɔm nɛ pama. Ɛbɛ yɔɔ?

Moyizi yeke manɩ Bibl tɩŋa na?

Moyizi wɛ mba pama Bibl yɔ, pa-taa. Ɛyaa mba pama Bibl yɔ, pɛkpɛndɩ ɛzɩma?

Ɛzɩ ama Bibl toovenim taa?

Bibl mayaa yɔɔdaa kpayɩ se Ɛsɔ wɩlaɣnɩ-wɛ ndʋ pama yɔ nɛ pɔtɔŋ ɖɔɖɔ se ɛ-cɔlɔ Bibl lɩnaa, paa Ɛsɔ tiyiyaa eheyaɣni-wɛ tɔm yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖitisi ndʋ pamawa yɔ, tɩ-yɔɔ?

Ɛzɩ Bibl kɛ Anasaayɩwaa takayaɣ na?

Le palʋlɩ Bibl mayaa, ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ taa palɩnaa?

Ɛzɩmtaa pama Yesu yɔɔ tɔm?

Yesu sɩba nɛ pɩla alɩwaatʋ ɛzɩma pʋcɔ nɛ pama Evaŋgilimwaa?

Practical Value

Ɛbɛ Sika Paɣtʋ kɛnaa?

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu ɖʋ Sika Paɣtʋ yɔ, ɛyɔɔdaɣ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla ɛyaa kpeekpe pɩkpɛndɩnɩ ɖo-koyindinaa yɔ pɩ-tɔm.

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ kɩmɩyɛ kpaʋ yɔɔ?

Bibl taa lɔŋ tasʋʋ sakɩyɛ sɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɔlɔ kɩmɩyɛ kpaʋ lɩmaɣza.