Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩ Bibl kɛ Anasaayɩwaa takayaɣ na?

Ɛzɩ Bibl kɛ Anasaayɩwaa takayaɣ na?

Bibl tɔm cosuu

Pɩtɩkɛ Erɔɔpɩ mba manɩ Bibl. Ɛyaa mba payɩ Ɛsɔ tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ pama Bibl pa-tɩŋa pɛkɛ Azii hɔɔlʋʋ taa mba. Bibl ɛɛyɔɔdʋʋ se tɔnʋʋ tɔlɩm nabʋyʋ kɩlɩ lɛɛbʋ. Halɩ kɩtɔŋ se: “Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa [yaa Ɛsɔ fɛyɩ tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ]. Ɛlɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛlakɩ tɔm kiɖeɖetu yɔ, eɖeɣni-i.”—Tʋma Labʋ 10:34, 35.