Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩ Bibl kɛ ɛyaa lɔŋsɩnɖɛ takayaɣ na?

Ɛzɩ Bibl kɛ ɛyaa lɔŋsɩnɖɛ takayaɣ na?

Bibl tɔm cosuu

Payaɣ Bibl ɖɔɖɔ se Masɩ Kele Kele, nɛ kɩ-taa nɛ lɔŋsɩnɖɛ tɔm sakɩyɛ. Le lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ tɩlɩnaa? Cɔnɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ kɩ-maɣmaɣ kɩ-yɔɔ yɔ. Kɩtɔm se: “Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na.” (2 Timootee 3:16) Nɔ wondu sakɩyɛ wɩlɩɣ se tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim tɔm. Maɣzɩ tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ, tɩ-yɔɔ:

  • Nɔɔyʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛwɩlɩ se tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ ɛyaa wezuu caɣʋ yɔɔ yɔ, tɩkɛ cɛtɩm.

  • Bibl mayaa kaayɔɔdaɣ toovenim, nɛ paama tɔm nɛ laŋɩyɛ kpayɩ. Pɛ-wɛtʋ ndʋ tiyeba se tɔm ndʋ pamawa yɔ tɩwɛɛ siɣsiɣ.

  • Tɔm ñʋʋ kʋyʋmʋʋ wɛnɩ Bibl taa: Waɖɛ nɖɩ Ɛsɔ wɛna se ɛtɔɔ kewiyitu ɛyaa yɔɔ yɔ ɖɩ-yɔɔ lʋbʋ, nɛ ɛzɩma ɛkaɣ ɛtɩŋnɩ e-Kewiyaɣ yɔɔ se eyele nɛ ɛ-tamaɣ tɩŋa la yɔ.

  • Pamaʋ Bibl yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ kudokiŋ sakɩyɛ yɔ, ɛlɛ pidiyiɣdi-kʋ lɛɣtʋ ñɩnʋʋ nʋmɔʋ taa ɛzɩ piiyiɣduu lɛɣtʋ ñɩnɩyaa caanaʋ taa nɛ pa-alɩwaatʋ taa ɛyaa tisiɣ pɔ-tɔm yɔɔ yem yɔ.

  • Takayɩsɩ nɛ mbʋ payɩ pɩlabɩ ɛyaa wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Bibl taa natʋ tɔm natʋyʋ ɛɛcakɩ yem nɛ tɩɩlakɩ.