Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩ ama Bibl toovenim taa?

Ɛzɩ ama Bibl toovenim taa?

Bibl tɔm cosuu

Peheyi ɛyaa sakɩyɛ se nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ weyi ɖeyi ɖeyi ɛma Bibl yɔ. Ɛlɛ Bibl ñɔyɔɔdɩ mba pama Bibl yɔ, pɔ-tɔm kpayɩ. Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ paɣzɩɣnɩ tɔm ɛzɩ “Nehemiya tɔm,” “Izaayii na tɔm ndʋ” yɔ, “Kɩbaɣlʋ tɔm ndʋ [Yowɛɛlɩ] nɩwa yɔ.”—Nehemiya 1:1; Izaayii 1:1; Yowɛɛlɩ 1:1.

Bibl mawa sakɩyɛ yɔɔdaa se Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa hɩɖɛ taa pamaɣaɣ tɔm, nɛ ɛnʋ wɩlaɣnɩ-wɛ ndʋ pɩwɛɛ se pama yɔ. Nayaa mba pama Ebree Masɩ taa tɔm yɔ, pɔyɔɔdɩ tam 300 mbʋ yɔ se: “Kɩbaɣlʋ yɔɔdʋʋ se” yaa “Kɩbaɣlʋ tɔŋ se” (Amosi 1:3; Mikee 2:3; Nahum 1:12) Ɛsɔ tiyiyaa kɔnɩnɩ nayaa lalaa Ɛsɔtɔm.—Zekariya 1:7, 9.

Ɛyaa 40 mbʋ yɔ kpaɣnɩ pɩnzɩ 1600 nɛ pamanɩ Bibl. Nabɛyɛ mawa pɩcɛzɩ takayaɣ kʋyʋmaɣ. Toovenim taa lɛ, takayɩsɩ 66 wɛnɩ Bibl taa. Takayɩsɩ 39 wɛnɩ Ebree Masɩ taa nɛ sakɩyɛ yaɣ Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ se Nɔɔ Haʋ Kɩbɩm; nɛ takayɩsɩ 27 wɛnɩ Grɛɛkɩ Masɩ taa, payaɣ Bibl hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɖoŋ ɖoŋ se Nɔɔ Haʋ Kɩfam.