Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩmtaa pama Yesu yɔɔ tɔm?

Ɛzɩmtaa pama Yesu yɔɔ tɔm?

Bibl tɔm cosuu

Apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdaɣ tɔm ndʋ ɛma Yesu yɔɔ yɔ tɩ-tɔm lɛ, ɛmawa se: “Weyi ɛnawa yɔ ɛyɔɔdʋʋ aseɣɖe tɔm, nɛ aseɣɖe tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim, ɛnʋ yɔ ɛnawa se ɛyɔɔdʋʋ tʋtʋyɛ tɔm se mɩ ɖɔɖɔ itisi.”—Yoh 19:35.

Mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtaa liu Evaŋgilimwaa mba Maatiyee, Maarkɩ, Luka nɛ Yohanɛɛsɩ pamawa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ yɔ: Paamaɣaɣ Evaŋgilimwaa mba lɛ, mba paana mbʋ mbʋ pɩlaba yɔ patɩsɩbɩta, paawɛ wezuu. Takayɩsɩ nasɩyɩ yɔɔdʋʋ se Yesu sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ lutozo mbʋ yɔ lɛ pama Maatiyee tɛ Evaŋgilim, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pɩnaɣ 41 taa mbʋ yɔ. Bibl taa tazɩyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se pʋwayɩ pama Maatiyee takayaɣ, ɛlɛ patɩŋa petisiɣ se pama Grɛɛkɩ takayɩsɩ tɩŋa kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa na.

Ɛyaa mba paawɛ wezuu Yesu alɩwaatʋ paana-ɩ, pana ɛ-sɩm nɛ pana ɖɔɖɔ e-femtu; ye mbʋ paapɩzaɣ se pewili nɛ pana se tɔm ndʋ Evaŋgilimwaa yɔɔdʋʋ yɔ, tɩkɛ toovenim yaa we. Pʋyɔɔ lɛ, ye nabʋyʋ ɛɛwɛ takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa nɛ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, paapɩzaɣ se pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm. Wɩlɩyʋ sɔsɔ Frederick Bruce yɔɔdaa se: “Mbʋ pɩɩkɛ Apostoloowaa tɔm susuu ɖoŋ yɔ, mbʋ lɛ se pakpakaɣ pɔ-tɔm welisiyaa se mba kɛnɩ pa-aseɣɖe tɩnaa, sɔɔndʋ ɛɛtaakpaɣ-wɛ. Apostoloowaa taayɔɔdʋʋ yem se: ‘Ðɩkɛ aseɣɖe tɩnaa nɛ ɖɩna pɩtɩŋa payɩ mbʋ yɔ,’ ɛlɛ pɔyɔɔdaɣ ɖɔɖɔ se: ‘ɛzɩ mɩ-maɣmaɣ ɩsɩm yɔ.’ (Tʋma 2:22).”