Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛsɔ lɩmaɣza wɛnɩ Bibl taa?

Ɛsɔ lɩmaɣza wɛnɩ Bibl taa?

Bibl tɔm cosuu

Bibl mayaa sakɩyɛ yɔɔdaa se Ɛsɔ heyini-wɛ tɔm nɛ pama. Cɔnɩ kɩɖaŋ ɛnɛ:

  • Wiyaʋ Daviid tɔm se: “Kɩbaɣlʋ fezuu tɩŋnɩ mɔ-yɔɔ nɛ kɩyɔɔdɩ nɛ kɩ-tɔm wɛ man-nzʋlʋmɩyɛ yɔɔ.”—2 Samɩyɛɛlɩ 23:1, 2.

  • Nayʋ Izaayii ñɔyɔɔdaa se: “Yoyaa kpeekpe Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ tɔŋ se . . .”—Izaayii 22:15.

  • Apostoloo Yohanɛɛsɩ yɔɔdaa se: “Yesu kuluu tɔm yɔɔ: Ɛsɔ ha-ɩ nɔɔ se ɛwɩlɩ ɛ-lɩmɖʋyaa mbʋ pɩkaɣ kɔm lɛɛlɛɛyɔ yɔ.”—Natʋ 1:1.