Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ɛzɩ Ɛsɔ kɛ ɖoŋ nɩɩyɩ yem na?

Ɛzɩ Ɛsɔ kɛ ɖoŋ nɩɩyɩ yem na?

Bibl tɔm cosuu

Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ kedeŋa yɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Bibl yɔɔdaɣ ɛzɩma ɛlɩzɩ tɩɩnzɩ miiliyaarɩwaa sakɩyɛ yɔ, pɩ-tɔm lɛ, kɩyɔɔdaa se: “Ɩkpazɩ mɩ-ɛza nɛ ɛsɔ, nɛ ɩna: alɩzɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ? Ye pɩtɩkɛ weyi ɛpɩlɩ wondu camɩyɛ nɛ ɛyaɣ tɩ-kpeekpe hɩla yɔ? E-ɖoŋ paɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛwɛ abalɩtʋ nɛ ɛkɛ sɔdʋʋ nɛ ɖoŋ nɩɩyɩ fɛyɩ se ɛfɛyɩna.”—Izaayii 40:25, 26.

Ɛsɔ tɩkɛ ɖoŋ nɩɩyɩ yem, ɛkɩlɩ mbʋ. Bibl yɔɔdʋʋ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔɔlɩ yaa ɛpaɖɩ. (Keɣa 10:5; Yohanɛɛsɩ 3:16) Bibl yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se mbʋ ɛyaa lakɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla Ɛsɔ leleŋ yaa pɩwɩzɩ-ɩ (Keɣa 77:40, 41).