Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

4 JUILLET 2016
ƐBƐ KƐ KƖFAM

Pɛlɛɣzɩ Videowaa hɔɔlʋʋ JW.ORG yɔɔ

Pɛlɛɣzɩ Videowaa hɔɔlʋʋ JW.ORG yɔɔ

Pɛlɛɣzɩ vidowaa hɔɔlʋʋ jw.org yɔɔ se wondu ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩwɛɛ pɩ-taa:

  • JW.ORG yɔɔ videowaa tɩŋa wɛ pɩ-taa.

  • Hɔɔlʋʋ nakʋyʋ wɛɛ se pɩsa nɛ pañɩnɩ videowaa.

  • Pɔñɔɔzɩ videowaa hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ pɔñɔɔzʋʋ-ɩ JW Library app nɛ Vidéo à la demande hɔɔlʋʋ JW tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ yɔɔ yɔ.

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋna hɔɔlʋʋ ŋgʋ pɔñɔɔzaa yɔ ye ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩɩwɛɛ yɔ kɩ-yɔɔ yɔ, yaa ŋwolo TƆM SUSUU WONDU > VIDEOWAA yaa videowaa tɛ lien ŋgʋ kɩwɛ ɖɩbazɩyɛ yaa videowaa tɛ lien ŋgʋ kɩwɛ paa jw.org hɔɔlʋʋ ŋgʋ lɛ kɩ-tɛ pɩ-tɛɛ yɔ.

Na mbʋ pɛlɛɣzaa yɔ videowaa hɔɔlʋʋ taa.