Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Hɔɔlʋʋ ŋgʋ ŋñɩnɩɣ yɔ, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋna-kʋ.

Ðitendi-ŋ, wolo ɖo-lone ɖɩbaɣzɩyɛ yaa tɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ lona nʋmɔŋ weyi ɩwɛ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ, ɩ-yɔɔ.

Tɔm susuu wondu taa natʋyʋ

Tɔm susuu wondu kɩfatʋ nɛ ndʋ tɩɩtɛm wɛʋ yɔ.

Ɛyaa mba Yehowa aseɣɖe tɩnaa kɛnaa?

Kpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ ɖɔ-yɔɔ. Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ, ɛzɩma ŋyɔɔdɩnɩ-ɖʋ, nɛ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se ɖɩkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl yɔ.