Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Hɔɔlʋʋ ŋgʋ ŋñɩnɩɣ yɔ, ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋna-kʋ.

Ðitendi-ŋ, wolo ɖo-lone ɖɩbaɣzɩyɛ yaa tɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ lona nʋmɔŋ weyi ɩwɛ pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ, ɩ-yɔɔ.

JW.ORG yɔɔ tɔm ñɩnʋʋ

Ñɩnɩ wondu ndɩ ndɩ, ndʋ tɩwɛ jw.org. yɔɔ yɔ

Tɔm susuu wondu taa natʋyʋ

Tɔm susuu wondu kɩfatʋ nɛ ndʋ tɩɩtɛm wɛʋ yɔ.

Ɛyaa mba Yehowa aseɣɖe tɩnaa kɛnaa?

Kpɛlɩkɩ tɔm sakɩyɛ ɖɔ-yɔɔ. Ñɩnɩ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe ɖikpeɣliɣ, ɛzɩma ŋyɔɔdɩnɩ-ɖʋ, nɛ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ se ɖɩkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl yɔ.