Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ñɔ-yɔɔ tɔm paɣtʋ

Ñɔ-yɔɔ tɔm paɣtʋ

Ñɔ-yɔɔ tɔm

Ñɔ-yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ intɛrnɛɛtɩ lone ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. nɛ ki-pilinzi papɩzɩɣna nɛ palabɩnɩ-tʋ nɛ tʋmɩyɛ, ɛlɛ mbʋ pʋyɔɔ paapɔzɩ-ŋ ñɔ-yɔɔ tɔm ndʋ yɔ, pɩ-nʋmɔʋ taa ɖeke palakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. eeheyiɣ nɔɔyʋ ñɔ-yɔɔ tɔm, ye ña-maɣmaɣ ŋtitisi yɔ. Ɛlɛ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩla mbʋ ye ña-maɣmaɣ ñɔpɔzɩna se palabɩ-ŋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ŋtisi se peheyi ñɔ-yɔɔ tɔm ndʋ nɔɔyʋ yɔ. Kɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ kiheyi ñɔ-yɔɔ tɔm ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ ye paɣtʋ ɛpɔzʋʋna yaa pɩpɔzʋʋ se pala mbʋ nɛ pɔcɔnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ mɩlɩm lakasɩ yaa pɔcɔnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ kaɖɛ naɖɩyɛ ɖeɖe yɔ. Paakaɣ ñɔ-yɔɔ tɔm natʋyʋ kpaɣʋ se pɛpɛdɩ, yaa pɛlɛɣzɩnɩ nabʋyʋ yaa pakɩndɩ nɔɔyʋ kaaʋ.

Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ Adɖɛɛsɩ

Intɛrnɛɛtɩ yɔɔ adɖɛɛsɩ (Adresse e-mail) ŋgʋ ŋcɛlɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋtʋlaɣ ño-lone hɔɔlʋʋ kʋnɛ yɔ, ŋgʋ pakaɣ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ pɔyɔɔdɩnɩ-ŋ pɩlɩɩnɩ ño-lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ. Ye pɩlabɩ se ŋsɔ hɩɖɛ (nom d’utilisateur) yaa mayaɣ ŋga ŋsʋʋnɩ ño-lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ (mot de passe) yɔ, patɩŋɩɣnɩ ñɛ-tɛ Adresse e-mail yɔɔ nɛ pasɩnɩ-ŋ nɛ pɔtɔzɩ-ŋ mbʋ ŋsɔwa yɔ, pɩ-yɔɔ.

Kukiiwaa

Palakɩnɩ tʋmɩyɛ kukiiwaa se pɩsa nɛ pɔtɔzɩ ɛzɩma ŋsɔɔlaa se ñɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone nɖɩ ɖɩwɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋwoki jw.org yɔɔ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ kʋnʋŋ ŋgʋ ŋsɔɔlaa yɔ. Pɩ-tɔbʋʋ se ye ŋŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ kʋnʋŋ nakʋyʋ yɔ, kukiiwaa yeki se pɩɖaɣnɩ kɛʋ kʋnʋŋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋpɩsɩɣ ñɛ-intɛrnɛɛtɩ lone nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ. Kukiwaa ɛɛkpakɩɣ ñɔ-yɔɔ tɔm yaa paasɩɣ ñɔ-yɔɔ tɔm ɖoli.

Skript yaa YavaSkript

jw.org lakɩnɩ tʋmɩyɛ Skript se intɛrnɛɛtɩ lone ɛla tʋmɩyɛ camɩyɛ. Skript tʋmɩyɛ sɩɣna se jw.org ecosi tɔm weyi ɛpɔzɩ tɔm intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ kɛlɛʋ. jw.org ɛɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ Skript se kɩɖʋ ordinatɛɛrɩ yɔɔ tʋmɩyɛ wondu ñɛ-tɛ ordinatɛɛrɩ yɔɔ yaa kɩkpaɣ ñɔ-yɔɔ tɔm ndʋ ŋtɩha nʋmɔʋ yɔ kaaʋ.

Pɩwɛɛ se ŋyele Skript yaa YavaSkript nɛ kɩla tʋmɩyɛ nɛ pɩsa nɛ jw.org hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ la tʋmɩyɛ camɩyɛ. Intɛrnɛɛtɩ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ yɔɔ lɛ, ña-maɣmaɣ ñahaɣnɩ nʋmɔʋ se Skript ɛla tʋmɩyɛ yaa kɩtaala, pʋyɔɔ lɛ, kalɩ sɩnʋʋ tɔm (Aide) ndʋ tɩwɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ, nɛ ŋna ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ Skript yaa YavaSkript tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ.

Ye pɩwɛɛ se ɖɩlɛɣzɩ “ñɔ-yɔɔ tɔm paɣtʋ” yɔ, ɖɩkaɣ tɩŋnʋʋ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ɖiheyi-ŋ hɔɔlɩŋ weyi ɖɩlɛɣzaa yɔ, nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ɖiɖiɣni tʋmɩyɛ labɩnʋʋ ñɔ-yɔɔ tɔm ndʋ yɔ.