• Сыт Хьисэ Алыхьым и Къуэ «щыпэлъху» щІыфІащар? (1)
  • Сыт абы «ПсалъэкІэ» щІеджэр? (1)
  • Сыт Хьисэ цІыхуу щІым къыщІэкІуар? (24)
  • Сытыт абы Іуэху телъыджэхэр щІилэжьар? (5)
  • Сыт ищІэнур Хьисэ куэд мыщІэу? (6)

1 Хьисэ щІым къэкІуэн ипэкІэ уафэм щыпсэуащ нэрымылъагъу мелыІычу. Алыхьым Хьисэ псом япэ къигъэщІащ — аращ абы Алыхьым и Къуэ «щыпэлъхукІэ» щІеджэр (Колоссэ 1:15, СБ; Апокалипсис 3:14, СБ). Алыхьым езым и закъуэу къигъэщІар Хьисэ и закъуэщ. Хьисэ цІыху хъун ипэкІэ Иеговэ ар «дэІэпыкъуэгъу ІэкІуэлъакІуэу» къигъэсэбэпащ, уафэми щІылъэми щыІэ псори ищІын щхьэкІэ. Апхуэдэуи ар Алыхьым и лІыкІуэ нэхъыщхьэу къигъэсэбэпащ (Ущие 8:22—31, ИБ; Колоссэ 1:16, 17). Аращ Хьисэ «ПсалъэкІэ» щІеджэр (Иуан 1:1—3; Апокалипсис 19:13).

2 Алыхьым и Къуэр щІылъэм къигъэкІуащ, абы и гъащІэр Мэрем уэндэгъугъэкІэ кІэрилъхьэри. Аращ Хьисэ цІыхуу адэ щІимыІар. Абы щхьэкІэщ гуэныхьри, дагъуэри абы къыщІылъымысар. Алыхьым Хьисэ щІым къыщІигъэкІуам щхьэусыгъуищ иІащ: 1)  Алыхьым теухуа пэжыр цІыхухэм яжриІэну (Иуан 18:37), 2)  и гъащІэр дагъуэншэу ирихьэкІыу, дызэрыпсэун хуейм и щапхъэ дигъэлъэгъуну (1 Петр 2:21), 3)  и гъащІэр иту, цІыхубэр гуэныхьымрэ ажалымрэ къригъэлыну. Сыт абы хуей щІэхъуар? (Матфей 20:28).

3 Япэ цІыху Іэдэм Алыхьым и унафэм зэребэкъуамкІэ Тхыгъэ ЛъапІэр «гуэныхькІэ» зэджэр ищІащ. Абы щхьэкІэ Алыхьым Іэдэм лІэну жриІащ (1 Мусэ 3:17—19). Ар Алыхьым и жыпхъэхэм афІэкІ техуэжтэкъыми аращ дагъуэ иІэ щІэхъуар. Хуэм-хуэмурэ Іэдэм жьы хъури лІащ. Іэдэм гуэныхьыр и бын псоми иритыжащ. Аращ дэри жьы дыщІэхъур, дыщІэсымаджэр, дыщІэлІэр. Дауэ къегъэла хъуну цІыху псори? (Рим 3:23; 5:12).

4 Хьисэ Іэдэм хуэдэу цІыху дагъуэншэу щытащ. Ауэ Іэдэм хуэмыдэу, ар сыт хуэдэ гъэунэхуныгъэ имыхуами Алыхьым хуэпэжу къэнащ. Абы къищэхужыфынут цІыхухэр, Іэдэм и гуэныхьым щхьэкІэ и цІыху гъащІэ дагъуэншэр итамэ. Абы Алыхьым и Псалъэр зэрытепсэлъыхьыр «щхьэщэхуж» жиІэущ. Апхуэдэ щІыкІэкІэ Іэдэм и бынхэм яІэ хъуащ лІэныгъэм къызэрыІэщІэкІын Іэмал. Хьисэ зи фІэщ хъу цІыхухэм я гуэныхьхэр къахуэгъуфынущ, икІи абыхэм игъащІэкІэ псэуну Іэмал яІэщ (1 Тимофей 2:5, 6; Иуан 3:16; Рим 5:18, 19).Хьисэ щІым къыщІэкІуауэ щытар иригъэджэну, телъыджэ къигъэлъэгъуэну, и гъащІэри дэ щхьэкІэ итыну арат

5 ЩІылъэм щыщыпсэум Хьисэ сымаджэхэр игъэхъужт, мэжалІэхэр игъашхэт, борэнхэр игъэувыІэт. Абы лІа нэгъунэ къигъэтэджыжт. Сытыт абы а Іуэху телъыджэхэр щІилэжьар? 1)  Абы фІэгуэныхь хъут гугъу ехь цІыхухэр, икІи абыхэм ядэІэпыкъуну хуейт. 2)  А телъыджэхэм къагъэлъагъуэт ар Алыхьым Зэрикъуэр. 3)  Абыхэм къагъэлъэгъуащ щІылъэм и тепщэу щыщытынум деж абы цІыху жыІэдаІуэхэм сыт яхуищІэнуми (Матфей 14:14; Марк 2:10—12; Иуан 5:28,29).

6 Хьисэ лІэри, нэрымылъагъу мелыІычым хуэдэу Алыхьым къигъэтэджыжащ, икІи абы уафэм игъэзэжащ (1 Петр 3:18). Зэман дэкІа нэужь ар Алыхьым Пащтыхьу игъэуващ. Мыгувэу Хьисэ мы щІылъэм гугъуехьхэри Іей псори тригъэкІыжынущ (Забур 36:9—11; Ущие 2:21, 22).