• Дэнэ къыздикІар ШейтІану Иблисыр? (12)
  • Дауэ ШейтІаным цІыхухэр къызэригъапцІэр? (37)
  • Сыт уэ Иблис упэщІэувэн щІыхуейр? (7)

1 «Иблис» псалъэм къикІыр нэгъуэщІ зыгуэрым пцІы бзаджэ хужызыІэ жиІэу аращ. «ШейтІан» жиІэмэ, «бий» е «ныкъуэкъуэгъу» къикІыу аращ. Апхуэдэ цІэхэр зезыхьэр Алыхьым и бий нэхъыщхьэращ. Япэ щІыкІэ ар мелыІыч дагъуэншэу щытащ, Алыхьым и гъусэу уафэм щыпсэууэ. Ауэ иужькІэ абы зыкъыфІэщІыжащ, икІи Алыхьым хуэфащэ щІыхьыр езым зыхуригъэщІыну хуеящ (Матфей 4:8—10).

2 А мелыІычыр, ШейтІаныр, блэмкІэ Хьэуа къепсэлъащ. Абы пцІы хуиупсри, Алыхьым емыдэІуэну хуигъэушащ. Апхуэдэу Иблис Алыхьым и «тепщэныгъэкІэ» зэджэм, е увыпІэ нэхъыщхьэ иІыгъым биигъэ хэлъу хуэпсэлъащ. Алыхьым тэмэму унафэ хуэщІрэ? Унафэ зыхуищІхэм я сэбэп абы хэлъ? — апхуэдэ упщІэхэр къиІэтащ ШейтІаным. Апхуэдэуи ШейтІаным упщІэ къиІэтащ: къэнэну пІэрэ зы цІыху нэхъ мыхъуми Алыхьым хуэпэжу? Апхуэдэ щІыкІэкІэщ ШейтІаныр Алыхьым и бий зэрыхъуар. Аращ абы ШейтІану ИблискІэ еджэ щІэхъуар (1 Мусэ 3:1—5; Еюб 1:8—11; Апокалипсис 12:9).

3 ШейтІаныр хэтщ гъэпцІагъэкІэ цІыхухэр зыхуигъэлэжьэну (2 Коринф 11:3, 14). Абы цІыхухэр къызэригъапцІэ Іэмалхэм ящыщ зыщ дин нэпцІхэр. Диным Алыхьым теухуауэ зыхуригъаджэр пцІымэ, а диныр зыхуэлажьэр ШейтІаныращ (Иуан 8:44). Дин нэпцІхэм хэтхэм гурэ псэкІэ я гугъэщ Алыхь пэжым хуэлажьэу. Ауэ, пэжыр жыпІэмэ, ахэр зыхуэлажьэр ШейтІаныращ. Ар «мы дунейм и тхьэщ» (2 Коринф 4:4).

ЦІыхухэр щагъауэ дин нэпцІым, Іэзэгъуазэм, лъэпкъ пагагъэм

4 Іэзэгъуазэхэри ШейтІаным цІыхухэр езым и лъабжьэ зэрыщІигъэувэу къигъэсэбэп зы Іэмалщ. ЦІыхухэм духхэр къраджэ зыкърагъэхъумэн, нэгъуэщІ цІыхухэм зэран хуагъэхъун, къэхъуныр жрагъэІэн, Іуэху телъыджэхэр ирагъэщІэн щхьэкІэ. А Іуэхугъуэ псоми я щІыбагъ къыдэтыр ШейтІаныращ. Алыхьыр арэзы тщІыну дыхуеймэ, Іэзэ-гъуазэ Іуэхухэм дыпыщІауэ дыщытынкІэ зы Іэмал иІэкъым (5 Мусэ 18:10—12; Апостолхэм 19:18, 19).

5 Абыхэм нэмыщІкІэ, ШейтІаным щегъауэ цІыхухэр, я лъэпкъ пагагъыр къигъэсэбэпурэ, политическэ организацэхэм я телъхьэ ищІурэ. Языныкъуэхэм я гугъэщ езым я лъэпкъыр е расэр адрейхэм нэхърэ нэхъыфІу. Ауэ ар пэжкъым (Апостолхэм 10:34, 35). НэгъуэщІ цІыхухэм къащохъу я гугъуехьхэр политическэ организацэхэм щхьэщахыну. Ар зи гугъэ цІыхухэм Алыхьым и Пащтыхьыгъуэр ядэкъым. Ауэ Алыхьым и Пащтыхьыгъуэм фІэкІ зыми щхьэщихыфынукъым цІыхухэм я гугъуехьхэр (Даниил 2:44).

ПэщІэт ШейтІаным, адэкІи Иеговэ зэбгъэцІыхуурэ

6 Иджыри ШейтІаным цІыхухэр къызэригъапцІэ Іэмалхэм ящыщ зыщ гуэныхь зыпылъ я хъуэпсапІэхэр абыхэм яригъэщІэныр. Иеговэ къыджеІэ дэ ди хьэл-щэн Іейхэр зыхэднэну, сыт щхьэкІэ жыпІэмэ, абы ещІэ дэ абыхэм я зэран къызэрыдэкІынур (Галатие 6:7, 8). Гуэныхь зыщІэу еса цІыхухэр хуейщ ящІэр ядэпщІэну. Ауэ зыщомыгъэгъупщэ, абы хуейр ШейтІаныращ (1 Коринф 6:9,10; 15:33).

7 ШейтІаным къигъэсэбэпыфынущ зэхэзехуэнымрэ пэщІэтыныгъэмрэ, Иеговэ укъыбгъэдигъэкІын щхьэкІэ. Нэхъ уи благъэ дыдэхэм ящыщ зыгуэрхэри къэгубжьынкІэ хъунущ уэ Тхыгъэ ЛъапІэр зэрыбджым щхьэкІэ. НэгъуэщІхэри къыпщыдыхьэшхын щІадзэнкІэ хъунущ. Ауэ уэ гъащІэ уиІэмкІэ хэт зи хьэкъ птелъыр? ШейтІаным уигъэшынэну хуейуэ аращ, уэ Иеговэ къэпцІыхуныр къэбгъэнэн щхьэкІэ. Ауэ зытомыгъакІуэ ар! (Матфей 10:34—39; 1 Петр 5:8, 9). ШейтІаным упэщІэтмэ, уэ Иеговэ бгъэгуфІэнущ икІи къэбгъэлъэгъуэнущ Абы и тепщэныгъэр зэрыдэпІыгъыр (Ущие 27:11).