• Сыт Тхьэ елъэІуныр хьэл-щэн тхуэхъун щІыхуейр? (1)
  • Хэт ди тхьэлъэІумкІэ зызыхуэдгъэзэн хуейр икІи дауэ? (23)
  • Сыт хуэдэ ІуэхугъуэхэмкІэ Тхьэ зэрелъэІупхъэр? (4)
  • Сытхэм деж Тхьэ ущелъэІупхъэр? (56)
  • ЕдаІуэрэ Алыхьыр тхьэлъэІу псоми? (7)

1 ТхьэлъэІур Іэдэб хэлъу Алыхьым худиІэ псалъэмакъыращ. Тхьэ елъэІуныр уэ хьэл-щэн пхуэхъун хуейщ. Ар хьэл-щэн пхуэхъумэ, уэ абы уи ныбжьэгъу лъапІэм хуэдэу гъунэгъу ухуэхъунущ. Иеговэ лъэкІыныгъэшхуэ зэриІэм емылъытауэ дэ ди лъэІухэм ар къодаІуэ! Зэпымыууэ уелъэІурэ уэ Алыхьым? (Забур 64:3; 1 Фессалоникэ 5:17).

2 ТхьэлъэІур — Алыхьыр зэрагъэлъапІэ щІыкІэхэм ящыщ зыщ. Абы къыхэкІкІэ дызэлъэІун хуейр Алыхьым и закъуэщ — Иеговэщ. Хьисэ щІым щыщыІам и Адэм фІэкІа нэгъуэщІым зыми елъэІуу щытакъым. Дэри ар дыдэращ тщІэн хуейр (Матфей 4:10; 6:9). Ауэ ди тхьэлъэІу псори Хьисэ и цІэкІэщ зэрыжытІэн хуейр. Абы къегъэлъагъуэ Хьисэ иІыгъ увыпІэм дэ пщІэ зэрыхуэтщІыр, и къурмэныпхъэри ди фІэщ зэрыхъур (Иуан 14:6; 1 Иуан 2:12).

3 Тхьэм дыщелъэІукІэ ди гум къыбгъэдэкІыущ дызэрепсэлъэн хуейр. Дэ жытІэн хуейкъым гукІэ зэгъэщІа тхьэлъэІу икІи ар тхылъым къидджыкІын хуейкъым (Матфей 6:7, 8). Алыхьым делъэІу хъунущ сыт хуэдэ увыкІэ къекІум дитуи, сыт щыгъуи, дэнэ дежи. ГукІэ жытІэ тхьэлъэІу нэгъунэ Алыхьым зэхех (1 Пащтыхьыгъуэ 1:12, 13). Уи щхьэ тхьэлъэІухэр щыжыпІэну зыри зэран къыщыпхуэмыхъун щІыпІэ къэбгъуэтмэ нэхъыфІщ (Марк 1:35).

4 Сыт Алыхьым узэрелъэІу хъунур? Абы хуиІэ ныбжьэгъугъэм сэбэп хуэхъуфыну псомкІи (Филиппи 4:6, 7). Щапхъэу диІэ тхьэлъэІум дегъэлъагъу Иеговэ и цІэр, Абы и мурадыр ди тхьэлъэІухэм зэрыхэдгъэхьапхъэр. Абы нэмыщІкІэ делъэІу хъунущ дыпсэун щхьэкІэ дызыхуэныкъуэхэмкІэ, гуэныхьхэр къытхуигъэгъунымкІэ, гугъуехьхэм дыпэщІэтыфынымкІэ (Матфей 6:9—13). Ди тхьэлъэІухэмкІэ фейдэ къэтлъыхъуэу щытын хуейкъым. Алыхьым дызэрелъэІур ар зыхуейм техуэу щытын хуейщ (1 Иуан 5:14).

5 Уэ сыт щыгъуи Тхьэ уелъэІу хъунущ, фІыщІэрэ щытхъурэ Алыхьым хуэпщІыну уи гум щыпІэпихым деж (1 Тхыдэжь 29:10—13). Тхьэм уелъэІун хуейщ уи фІэщхъуныгъэр зыгъэунэху гугъуехь, е нэгъуэщІ гугъуехьхэм ущрихьэлІэм деж (Забур 54:23; 119:1). Ушхэн и пэкІэ Алыхьым зыхуэбгъэзэну тэмэмщ (Матфей 14:19). Иеговэ дыхуреджэ «сыт щыгъуи» тхьэлъэІукІэ зыхуэдгъэзэну (Ефес 6:18).

6 Псом хуэмыдэу Тхьэм делъэІун хуейщ гуэныхьышхуэ тщІа иужькІэ. Апхуэдэхэм деж Иеговэ делъэІун хуейщ гущІэгъу къытхуищІыну, къытхуигъэгъуну. Гуэныхь зэрытщІар Алыхьым и пащхьэм щыжытІэрэ, ар афІэкІа дымыщІэжыну дыхэтмэ, Алыхьым «къытхуигъэгъуну хьэзырщ» (Забур 85:5, ДЩІ; Ущие 28:13).

7 Иеговэ зэдаІуэр жыІэдаІуэ цІыхухэм я тхьэлъэІуращ. Алыхьыр уи тхьэлъэІухэм къедэІуэну ухуеймэ, уэ плъэкІыр пщІэн хуейщ ар зэрыхуейм хуэдэу упсэун щхьэкІэ (Ущие 15:29; 28:9). Алыхьым ущелъэІукІэ Іэдэбу ущытын хуейщ (Лука 18:9—14). УзыщІэлъэІур къыпхуищІэн щхьэкІэ, абы уелэжьын хуейщ. АбыкІэ уэ бгъэлъэгъуэнущ фІэщхъуныгъэ узэриІэмрэ уи гум илъыр зэрыжыпІэмрэ. Мис итІанэщ Иеговэ уи тхьэлъэІухэм жэуап къыщритынур (Еврейхэм 11:6).