Мы брошюрэр зыхуэщІар Тхыгъэ ЛъапІэм иребгъэджэн щхьэкІэщ. Дауэ ар къызэрыбгъэсэбэпынур? Мыпхуэдэ чэнджэщ фыдот. Урок къэс и щІэдзапІэм деж упщІэхэр къыщыхьащ. УпщІэ къэс скобкэм дэту фэ къэвгъуэтынущ жэуапыр зыхэт абзацым и номерыр. Япэ щІыкІэ фыкъеджэ упщІэхэм. Абыхэм фегупсыс. ИтІанэ зэрызэкІэлъыкІуэм хуэдэу абзац псоми фыкъеджэ, фыздынэсам деж Тхыгъэ ЛъапІэм щыщу къэхьа щІыпІэхэр къызэІуфхыурэ. Урокыр джын фыуха иужь упщІэхэм къытевгъэзэжи абы и жэуапу Тхыгъэ ЛъапІэм итыр къызэрыфщІэжыным фыхэт. Брошюрэр псори джын фыуха иужь, и пэм щыщІэдзауэ упщІэ псори къэфпщытэж.