Материал нэхъыщхьэм ихьэн

Иеговэ и Щыхьэтхэр

Select language адыгэбзэ

Пэжыр къэпщIэну ухуейт?

Пэжыр къэпщIэну ухуейт?

СЫТЫМ теухуауэ пэжыр? ЦIыхухэр нэхъ зэгъэпIейтей упщIэхэм теухауэ. Уэри мыпхуэдэ упщIэхэм зэгуэр уегупсысауэ къыщIэкIынщ:

  • Алыхьым дыкъыфIэIуэхуу пIэрэ?
  • Зауэмрэ гузэвэгъуэмрэ щымыIэжыххэу хъуну пIэрэ?
  • Сыт цIыхум лIа нэужь къыщыщIыр?
  • Ди лIахэр тлъэгъужыну пIэрэ?
  • Алыхьым узэхихын щхьэкIэ дауэ узэрелъэIун хуейр?
  • Дауэ насыпыфIэ дызэрыхъуфынур?

Дэнэт къыщыплъыхъуэнур а упщIэхэм я жэуапыр? ЦIыхухэм уеупщIмэ, къыбжаIэр зэхуэдэкъым. Ди нэхъыжьхэми, щIэныгъэ зиIэхэми — я жэуапыр зэтехуэкъым. Абыхэм къыбжаIэ гуэр иджыпсту пэжу къыпщыхъуми, зэман дэкIа иужь абыи зехъуэж.

Ауэ щыIэщ тхылъ ит жэуапым дзыхь хуэпщI хъуну. А тхылъым зэи укъигъэпцIэнукъым. Хьисэ бегъымбарыр Тхьэм щелъэIум жиIат: «Уэ уи псалъэхэр аращ пэжыгъэр» (Иуан 17:17). Нобэ Алыхьым и псалъэхэр зэрытыр Тэурэт, Забур, Инджылыращ. ИщхьэIуэкIэ зигугъу тщIа упщIэхэм я жэуапыр Алыхьым и Псалъэм гурыIуэгъуэу къует. КъыкIэлъыкIуэ напэкIуэцIхэм а жэуапхэр къыщыхьащ.

Алыхьым дыкъыфIэIуэхуу пIэрэ?

ЛIыр цIыхухэм яхэту

АБЫ ДЫЩIЕГУПСЫСЫР СЫТ: Дызыщыпсэу дунейр залымыгъэрэ лейкIэ гъэнщIащ. Куэдым я гугъэщ цIыхум балыхьыу ятелъыр Алыхьым къыбгъэдэкIыу.

ТХЫГЪЭ ЛЪАПIЭМ ИТЫР: Алыхьым Iей зеи къыбгъэдэкIкъым. «Алыхь пэжым зэи хабзэншагъэ хуэщIэнукъым икIи ЛъэкIыныгъэшхуэ ЗиIэм лей зэрихьэнукъым!» — жеIэр Алыхьым и Псалъэм (Аюб 34:10). Алыхьым цIыхур фIыуэ елъагъури, мурад иIэщ дуней псом залымыгъэри Iейри тригъэкIуэдыкIыжыну. Аращ Хьисэ бегъымбари мыпхуэдэу Тхьэ делъэIуну щIыжиIар: «Уэ ди Адэ лъапIэу уафэм щыIэ! Уи Тепщэныгъэшхуэр кърекIуэ. Уэ узыхуейр уафэм зэрыщыхъум хуэдэу, щIылъэми щрехъу» (Матфей 6:9, 10). АпхуэдизкIэ Алыхьым фIыщэу делъагъури, цIыхухэм яхуиIэ мурадыр игъэзэщIэн щхьэкIэ уасэшхуэ щIитащ. (Иуан 3:16).

Абы нэмыщIкIэ еплъ: 1 Мусэ 1:26—28; Екъуб 1:13; 1 Петр 5:6, 7.

Зауэмрэ гузэвэгъуэмрэ щымыIэжыххэу хъуну пIэрэ?

Сэлэт

АБЫ ДЫЩIЕГУПСЫСЫР СЫТ: Иджыри къыздэсым зауэхэм цIыху куэдыIуэ хуокIуадэ. Зэгуэр гузэвэгъуэ зылъэмыIэса цIыху зыри щыIэкъым.

ТХЫГЪЭ ЛЪАПIЭМ ИТЫР: Алыхьым жеIэ дуней псор мамыр ищIыжыну мурад зэриIэр. Абы щIылъэр и унафэ щIигъэувэжа нэужь, цIыхухэм «афIэкIа зауэ́кIэ зрагъэсэжынукъым». Абыхэм «къыхаIущIыкIыжынущ я джатэхэм пхъэIэщэ» (Исай 2:4). Тхьэм леймрэ гузэвэгъуэмрэ афIэкIа щигъэIэжынукъым. Инджылым итщ: «[Алыхьым] я нэхэм нэпс псори ящIилъэщIыкIыжынущ. ЛIэныгъэри щыIэжынукъым, щыгъуэныгъэри, гъынри, узыгъуэри щыIэжынукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ блэкIа Iуэхухэр [нобэрей леймрэ гузэвэгъуэмрэ хэту] щыIэжкъым» (Апокалипсис 21:3, 4).

Абы нэмыщIкIэ еплъ: Забур 37:10, 11; 46:9; Михей 4:1—4.

Сыт цIыхум лIа нэужь къыщыщIыр?

Кхъэ

АБЫ ДЫЩIЕГУПСЫСЫР СЫТ: Диным я нэхъыбэм лIахэм я псэр зыщIыпIэ кIуэжу хурагъаджэ. Языныкъуэхэм яфIэщ мэхъу лIахэр псэухэм зэран яхуэхъуфу, е Алыхьым цIыху Iейхэр жыхьэнмэ мафIэм игъакIуэу.

ТХЫГЪЭ ЛЪАПIЭМ ИТЫР: ЦIыхур лIа нэужь зыщIыпIи щыпсэужкъым, мэкIуэдыж. «ЛIахэм зыри ящIэкъым»,— жиIащ Сэлмэн бегъымбарым (Экклезиаст 9:5). ЛIахэм зыри зэрамыщIэм, зэрызыхамыщIыкIым, зэрызыхэмыщIэм къыхэкIыу псэухэм зыри хуащIэфынукъым. (Забур 146:3, 4).

Абы нэмыщIкIэ еплъ: 1 Мусэ 3:19; Экклезиаст 9:6, 10.

Ди лIахэр тлъэгъужыну пIэрэ?

ФIыуэ илъагъур зэрылIам ирищхьэжагъуэ сабий

АБЫ ДЫЩIЕГУПСЫСЫР СЫТ: Дэ дыхуейщ дыпсэуну, фIыуэ тлъагъухэм я гъусэу гъащIэм дыщыгуфIыкIыу. ГъэщIэгъуэнкъым ди благъэ лIахэр хуабжьу тлъэгъужыну дызэрыхуейри.

ТХЫГЪЭ ЛЪАПIЭМ ИТЫР: Тхьэм лIахэр къигъэтэджыжынущ. Хьисэ бегъымбарым жиIащ: «кхъэхэм щIэлъ псори… къыщыщIэкIыжыну махуэр къэсыну» (Иуан 5:28, 29). Алыхьым япэ дыдэу мурад зэрищIам хуэдэу, къэтэджыжа цIыхухэр жэнэт хъужа щIылъэм щыпсэунущ (Лука 23:43). Абы нэмыщIкIэ Тхьэм хуэжыIэдаIуэ цIыхухэр узыр зищIысыр ямыщIэу мылIэжу псэунущ. Тхыгъэ ЛъапIэм жеIэ: «ЦIыху пэжхэм мы щIыр щIэину къахуэнэнущ икIи игъащIэкIэ абы щыпсэунущ» (Забур 37:29).

Абы нэмыщIкIэ еплъ: Аюб 14:14, 15; Лука 7:11—17; Апостолхэм 24:15.

Алыхьым узэхихын щхьэкIэ дауэ узэрелъэIун хуейр?

Тхьэм елъэIуу цIыхухъу

АБЫ ДЫЩIЕГУПСЫСЫР СЫТ: Дин куэд щыIэкъым абы хэт цIыхухэр Тхьэм емылъэIуу. Ауэ цIыху куэдым къащохъу я тхьэлъэIухэр Алыхьым деж нэмысыу.

ТХЫГЪЭ ЛЪАПIЭМ ИТЫР: Тхьэ щелъеIукIэ гукIэ зэрагъэщIа псалъэхэр къажьэдэнауэ жамыIэну Хьисэ цIыхухэр хуигъасэу щытащ. Абы жиIащ: «Тхьэм фыщелъэIукIэ зэ жыфIар къытевгъэзэжыурэ жывмыIэ» (Матфей 6:7, ДЩI). Ди тхьэлъэIухэр Алыхьым деж нэсыну дыхуеймэ, езыр зэрыхуейм хуэдэу зыхуэдгъэзэн хуейщ. Абы щхьэкIэ Тхьэр зыхуейр къэтщIэу абы тету делъэIун хуейщ. Инджылым итщ: «Тхьэр зэрыхуейм тету Iуэхугъуэ гуэркIэ делъэIумэ, къызэрыдэдэIуэнур дощIэ» (1 Иуан 5:14).

Абы нэмыщIкIэ еплъ: Забур 65:2; Иуан 14:6, 14; 1 Иуан 3:22.

Дауэ насыпыфIэ дызэрыхъуфынур?

НасыпыфIэ хъуну хуейуэ Тхыгъэ ЛъапIэм еджэ цIыхубз

АБЫ ДЫЩIЕГУПСЫСЫР СЫТ: Куэдым ягугъэщ ахъшэ, пщIэ е дахагъэ яIэмэ, насыпыфIэ хъуну. Аращи, ахэр зрагъэгъуэтыну хэтщ — зрагъэгъуэтми, насыпыфIэ хъукъым.

ТХЫГЪЭ ЛЪАПIЭМ ИТЫР: Хьисэ къыдгуригъэIуащ насыпыфIэ узэрыхъуфынур. Абы жиIащ: «НасыпыфIэр Тхьэм зэрыхуэныкъуэр къызыгурыIуэхэращ» (Матфей 5:3, ДЩI). НасыпыфIэ дыдэ дыщыхъунур псом нахъапэ дызыхуэныкъуэр зэдгъэгъуэтмэщ. Псом нэхъапэ дызыхуэныкъуэр — Алыхьым теухуауэ пэжымрэ абы къытхуимурадымрэ тщIэныращ. А пэжыр Тэурэтым, Забурым, Инджылым итщ. Абы ит пэжыр тщIэмэ, дэ тхузэхэгъэкIынущ ди гъащIэм нахъапэр сытми. Тхыгъэ ЛъапIэм итым дытету дыпсэумэ, ди гъащIэр нэхъ насыпыфIэ хъунущ (Лука 11:28).

Абы нэмыщIкIэ еплъ: Ущие 3:5, 6, 13—18; 1 Тимофей 6:9, 10.

Дэ иджыпсту упщIихым Тхыгъэ ЛъапIэм ирит жэуапыр къэтщIауэращ. Нэхъыбэ къэпщIэну ухуей? «Тхьэм зэрыхуэныкъуэр къызыгурыIуэхэм» уащыщу щытмэ, ухуеинущ. Иджыри мыпхуэдэ упщIэхэм уегупсысауэ къыщIэкIынщ: «Алыхьым дыкъыфIэIуэхуу щытмэ, сыт абы апхуэдиз Iеймрэ гузэвэгъуэмрэ щIыщигъэIэр? Си унагъуэр дауэ нэхъ насыпыфIэ схуэщIыну?» Мы упщIэхэм нэмыщIкIэ нэгъуэщI куэдми я жэуапыр нэгъасауэ Тхыгъэ ЛъапIэм къыуитынущ.

Ауэ нобэ куэд Тэурэтым, Забурым, Инджылым еджэн зэрыхуейм шэч къытрахьэ, а тхыгъэхэр зэрамыцIыхум щхьэкIэ. Ухуейт, уи упщIэхэм и жэуапу Тхыгъэ ЛъапIэм итыр къэбгъуэтыну? Иеговэ и Щыхьэтхэр IэмалитIкIэ къыбдэIэпыкъуфынущ.

Япэ Iэмалыр «Сыт къытхуигъэувыр Алыхьым?» жыхуиIэ брошюрэращ. Ар зыхуащIар цIыхухэм я упщIэхэм и жэуапу Тхыгъэ ЛъапIэм итыр абыкIэ тыншыу къыпхуэгъуэтын щхьэкIэщ. ЕтIуанэ Iэмалыр пщIэншэу Тхыгъэ ЛъапIэр бджыныращ. Тхьэмахуэм зэ кIэщIыу Тхыгъэ ЛъапIэм фытепсэлъыхьыфын щхьэкIэ абы фIыуэ хищIыкIыу Иеговэ и Щыхьэтхэм щыщ гуэр уи деж, е нэгъуэщI нахъ къапщтэ щIыпIэ гуэр, нэкIуэфынущ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ дуней псом щыпсэу цIыху мелуан куэдым сэбэп хуэхъуфащ. НобикI абыхэм щыщ куэдым жаIэфынущ: «Пэжыр къэзгъуэтащ!»

Тэурэтым, Забурым, Инджылым ит пэжым нэхъ лъапIэ щыIэкъым. А пэжым ди гум илъ гузэвэгъуэхэр тщхьэщех, гупсысэ шынагъуэхэм дахеш. Абы купщIэ ди гъащIэм къыхелъхьэ, гугъапIэрэ гуфIэгъуэрэ къыдет. Хьисэ бегъымбарым жиIащ: «Пэжыгъэр къэфщIэнущ, пэжыгъэми щхьэхуит фищIыжынущ» (Иуан 8:32).

1. Тхыгъэ ЛъапIэр зыдж цIыхухъу; 2. Тхыгъэ ЛъапIэр зыдж цIыхубз