Content de lai

Rung Hte Hkawm Chyai Lamang Shiga

Anhte a rung ni hte laika dip shabra ai shara ni hpe hkawm chyai na matu nang hpe saw shaga ga ai. Shara hte aten hpe tam yu u.

Hong Kong

Watch Tower Bible and Tract Society

22/F, 1 Hung To Road,

Kwun Tong,

KOWLOON, HONG KONG

+852 3950-3500

Hkawm Chyai Lamang Ni

Langai Ya kaw nna Manga Ya

8:15 a.m. kaw nna 11:00 a.m. hte 1:00 p.m. kaw nna 4:00 p.m.

Na ai aten: 45 minit

Dan Dawng Lam Ni

Hong Kong hte Macao kaw nna Yehowa Sakse Ni a Chyum Laika hpaji jaw lamang ni hpe woi awn ya nga ai. Hong Kong Lata Masat Kumla Ga hte video ni shapraw ai.

Hkawm Chyai Laika Buk Hpe Download Galaw U