• Sri Lanka, Hatton​—Hpalap di ai wa hpe Chyum Laika hta madung da ai brochure hpe garan nga

Lami Lamang—Sri Lanka

  • 20,967,913—Masha jahpan
  • 6,482—Chyum ga sharin ya ai ni
  • 115—Nawku hpung ni
  • 1 to 3,235—Yehowa Sakse Ni hte masha jahpan ni a htam