Content de lai

Chyum Laika Sharin Ai Lamang Hpe Gara Hku Galaw A Ta?

Chyum Laika Sharin Ai Lamang Hpe Gara Hku Galaw A Ta?

Manu jahpu njaw ra ai, Chyum Laika sharin lamang gara hku galaw ai hpe yu u.