Shawa Matu Karum Ya Ai Lam Ni

SHAWA MATU KARUM YA AI LAM NI

Htawng Rawng Ai Prat Kaw Nna Lachyum Nga Ai Prat De

Htawng masha Donal gaw, shi Chyum Laika hkaja wa ai majaw Karai Kasang hpe chye wa ai, prat hta galai shai ai lam ni galaw wa ai, kaja ai madu wa byin wa ai lam ni hpe tsun dan ai.

SHAWA MATU KARUM YA AI LAM NI

Htawng Rawng Ai Prat Kaw Nna Lachyum Nga Ai Prat De

Htawng masha Donal gaw, shi Chyum Laika hkaja wa ai majaw Karai Kasang hpe chye wa ai, prat hta galai shai ai lam ni galaw wa ai, kaja ai madu wa byin wa ai lam ni hpe tsun dan ai.