Content de lai

Yehowa Sakse Langai Byin Hkra Hpa Galaw Ra Na Kun?

Yehowa Sakse Langai Byin Hkra Hpa Galaw Ra Na Kun?

Yehowa Sakse langai byin na matu galaw ra na lam ni hpe Yesu tsun wa nna, dai hpe Mahte 28:19, 20 hta mu lu ai. Dai Chyum daw hta, Yesu a sape byin mayu ai ni gaw Yehowa a lam kaga masha ni hpe tsun dan ra nna sakse hkam ra ai ngu tsun da ai.

Tsang 1: Chyum Laika Sharin Ya Ai Lam Ni Hpe Hkaja U. Yesu gaw shi hpang hkan ai ni hpe “sape shatai let . . . , sharin shaga ya mu” nga nna matsun wa ai. (Mahte 28:19, 20) Chyum Laika hta laksan hku nna, Yesu a sharin shaga ai lam ni lawm ai. Ngwi pyaw ai aprat lu na matu galaw ra na lam ni hpe mung madun da ai. (2 Timohti 3:16, 17) Chyum Laika hta tsun da ai lam ni hpe chye mayu yang, anhte hta Chyum Laika hkaja ai lamang nga ai. Manu jahpu n jaw ra ai sha nang mai hkaja ai.​—Mahte 10:7, 8; 1 Htesaloni 2:13.

Tsang 2: Hkaja Wa Ai Lam Ni Hpe Tatut Hkan Sa U. Hkaja ai ni gaw Yesu “hkang da mada yawng hte hpe hkan shadik” ra ai. (Mahte 28:20) Dai majaw, Chyum Laika hkaja ai gaw, machye machyang lu na matu sha n rai ging ai. Tinang a myit hte arawn alai ni hpe dan leng hkra galai shai ra ai. (Kasa 10:42; Ehpesu 4:22-29; Hebre 10:24, 25) Yesu htet da ai hpe hkan sa ai ni gaw, shanhte a prat hpe Yehowa hpang apnawng nna, Yesu hpang hkan na matu shanhte nan dawdan wa ma ai.​—Mahte 16:24.

Tsang 3: Hkalup Hkam U. (Mahte 28:19) Chyum Laika hta, hkalup hkam ai hpe lup makoi hkrum ai hte shingdaw da ai. (Roma 6:2-4 hte shingdaw yu u.) Dai gaw, prat hkrun lam dingsa si mat nna, prat hkrun lam nnan bai hpang wa ai masat dingsat re. Hkalup hkam ai gaw, Yesu tsun wa ai shawng na tsang lahkawng hpe galaw ngut nna, san seng ai myit nsam lu na matu Karai Kasang kaw hpyi shawn nga ai hpe, shawa hpawng man hta madun dan ai re.​—Hebre 9:14; 1 Petru 3:21.

Hkalup Hkam Na Matu Nang Jin Nga Sai Hpe Gara Hku Chye Lu Na Kun?

Hpung myitsu salang ni hpe tsun u. Myitsu salang ni gaw, hkalup hkam ai hta hpa ni lawm ai hpe nang chye na ai kun? Hkaja wa ai lam ni hte maren nang tatut hkan sa ai kun? Karai Kasang hpang nang apnawng ngut sai kun? ngu ai hpe chye hkra karum ya na re.​—Kasa 20:28; 1 Petru 5:1-3.

Yehowa Sakse Ni A Kasha Ni Mung Ndai Tsang Ni Hpe Galaw Ra Ai Kun?

Galaw ra ai. Yehowa Sakse Ni gaw, shanhte a kasha ni hpe “Madu a sharin achyin ai hte daru shadum” ma ai. (Ehpesu 6:4) Ma ni gaw, asak kaba wa yang Chyum Laika hpe hkaja na, hkap la na, tatut galaw na, n galaw na hte seng nna hkalup n hkam shi yang tinang hkrai daw dan ra ai. (Roma 12:2) Karai Kasang hpe nawku na, n nawku na gaw, langai hpra tinang hkrai daw dan ra na lam re.​—Roma 14:12; Galati 6:5.