Content de lai

Yehowa Sakse Ni Gaw Shanhte A Nawku Hpung Teng Man Ai Ngu Kam Ai Kun?

Yehowa Sakse Ni Gaw Shanhte A Nawku Hpung Teng Man Ai Ngu Kam Ai Kun?

Nawku htung hpe ahkyak shatai ai myit nga ai ni gaw, shanhte lata da ai lam hpe Karai Kasang hte Yesu hkap la ai nga nna kamsham ai. Dai hku n kam yang, gara hku nna dai nawku hpung hta shanhte shang lawm lu na kun?

Yesu Hkristu gaw hkyehkrang la hkrum na matu nawku htung law law nga ai, lam law law nga ai, ngu ai ningmu hpe myit n hkrum ai. Shi ndai hku tsun wa ai: “Asak hkrung ai de hkrang ai chyinghka chyawm gaw, gyip nga ai hte de a lam gyeng nga ai rai nna, dai hpe mu tam ai ni n law ma ai.” (Mahte 7:14) Yehowa Sakse ni gaw dai lam hpe mu sai ngu kam ai. Shanhte dai zawn n kam yang kaga nawku htung hpe naw tam nga na re.