Content de lai

Secondary menu hpe lai

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Chyum Laika Hkaja Na Matu Hpyi Shawn U

Chyum Laika lam hpe, nang grau chye mayu ai i? Chye mayu yang, Chyum Laika hkaja na matu, anhte hpang de, hpyi shawn u. Hpa alu mung, njaw ra ai. Hpyi shawn na matu, lawu hta nga ai, form hta, ka u.