Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Nang Chye Ai Kun?

Nang Chye Ai Kun?

Yesu gaw hpa majaw dagam ai hpe n ra ai kun?

MASHA gaw lama ma hpe dagam ga tsun mayu yang, “Karai a man hta ngai nang hpe dagam ai” (sh) “Yehowa a amying gang nna dagam ai” zawn re ai dagam ga tsun na matu Mawshe a tara gaw ahkang jaw da ai. Raitim, Yesu a prat hta Yuda masha ni gaw, shanhte tsun ai ga yawng ngu na daram hta dagam ga hpe majoi tsun ma ai. Shanhte tsun ai ga hpe grau kam na matu tsun ma ai raitim, Yesu gaw akyu n nga ai dai lam hpe lahkawng lang jahpoi wa ai. Shi ndai hku sharin ya ai: “Na a ga gaw, Rai sa, nga yang rai u ga, N rai, nga yang, n rai u ga.”​—⁠Mahte 5:33-37; 23:16-22.

Yuda masha ni gaw shanhte a ga teng ai hpe tsun mayu ai shaloi dagam ma ai. Dai hku law law dagam ai htung nga ai hpe Talmud chyum kaw nna chye lu ai ngu laika buk langai (Theological Dictionary of hte New Testament) hta tsun da ai. Talmud chyum hta gara dagam ga gaw n galaw n mai re ai, gara mahtang gaw tawt lai mai ai lam ni hpe ahkri ahkrai tsun da ai.

Yesu langai sha shut ai hku dagam ai lam hpe jahpoi wa ai n re. Ga shadawn, Yuda labau sara Flavius Josephus mung, dagam ai hpe koi ai Yuda hpung langai a lam ka wa ai. Dagam ga tsun ai gaw masu ai hta grau sawng ai ngu dai hpung masha ni kam ma ai. Marai langai gaw dagam ga tsun nna, kaga wa hpe kam hkra galaw yang dai wa gaw masu ai wa re ngu shanhte hkam la ma ai. Yuda laika buk langai (Wisdom of Sirach) hta mung ndai hku ka da ai: “Dagam ga tsun ai wa gaw upadi tawt lai ai wa re.” Yesu gaw ahkyak ai lam n re ai sha majoi dagam ga tsun ai hpe jahpoi wa ai. Anhte teng man ai ga hpe galoi mung tsun nga yang, anhte tsun ai hpe kam hkra dagam ga tsun na n ra sai.