Content de lai

Secondary menu hpe lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Karai Kasang Kaw Na Kabu Gara Shiga

 Daw 6

Si Mat Ai Ni A Matu Hpa Myit Mada Shara Nga A Ta?

Si Mat Ai Ni A Matu Hpa Myit Mada Shara Nga A Ta?

“Nang ga yun rai nga ndai rai nna, ga yun bai tai na rin dai” ngu Adam hpe Karai Kasang tsun ai.NINGPAWT 3:19.

1. Si mat ai ni a matu hpa kabu gara shiga nga ai kun?

Yerusalem mare makau na, Behtani kahtawng kaw Yesu du ai shaloi, shi a manang Lazaru si ai, mali ya na mat sai. Yesu gaw si mat ai wa a kana ni rai nga ai, Marhta yan Mari hte arau lup de sa ai. Kade n na yang, shawa hpawng mung du wa ai. Yesu gaw, Lazaru hpe asak bai jahkrung ya ai shaloi, Marhta hte Mari kade daram kabu na hpe, shingran yu u.Yawhan 11:21-24, 38-44 hpe hti u.

Marhta gaw, si mat ai ni hte seng ai kabu gara shiga hpe, chye ngut chyalu re. Yehowa gaw, si mat ai ni hpe ginding aga ntsa hta, asak bai jahkrung ya na lam, shi chye da ai.Yoba 14:14, 15 hpe hti u.

2. Anhte si mat ai hpang hpa byin mat ai rai?

Shinggyim masha ni gaw, ga yun hte hpan da hkrum ai. (Ningpawt 2:7; 3:19) Shinggyim masha ni hta nchye si ai wenyi n nga ai. Anhte si mat ai hpang, hkum hkrang hta asak hkrung nga ai hpa mung n nga sai. Bawnu mung si mat ai rai nna, myit sawn sumru na atsam n nga sai. Si ai ni gaw hpa mung nchye mat sai majaw, Lazaru mung si nga ai shaloi hkrum katut ai lam ni hpe n tsun ai.Shakawn Kungdawn 146:4; Hpaji Ningli 9:5, 6, 10 ni hpe hti u.

Karai Kasang gaw masha ni si ai hpang, wan hte zingri ai kun? Chyum Laika hta, si ai ni gaw hpa mung nchye ai ngu tsun da ai majaw, ngarai hta wan hte zingri ai, nga nna sharin ai gaw, shut shai nna Karai Kasang a sari hpe jahpoi ai re. Masha ni hpe, wan hte zingri ai lam hpe Karai Kasang n ra ai.Yeremia 7:31 hpe hti u.

 3. Si mat ai ni gaw anhte hpe ga lu shaga ai i?

Si ai ni gaw, n na lu ai zawn, ga mung nlu shaga sai. (Shakawn 115:17) Raitim, nhkru ai lamu kasa nkau mi gaw, si ai wa zawn galaw nna, masha ni hpe ga shaga ma ai. (2 Petru 2:4) Si mat ai ni hte, ga n shaga na matu Yehowa tsun da ai.Tara Jahprang 18:10, 11 hpe hti u.

4. Kadai ni hkrung rawt wa na rai?

Si mat ai masha wan law law gaw, ndai mungkan ntsa hta asak bai hkrung wa na re. Karai Kasang a lam nchye ai majaw, nhkru ai amu galaw nna, si mat ai masha nkau mi pyi, asak bai hkrung wa na re.Luka 23:43; Kasa 24:15 ni hpe hti u.

Bai hkrung rawt wa ai ni gaw, Karai Kasang hte seng ai, teng man ai lam ni hpe sharin la nna, Yesu a ga hpe madat ai hku nna, shi hpe kam sham ai lam madun lu na re. (Shingran 20:11-13) Shanhte gaw, Karai Kasang ra sharawng ai hpe galaw yang, mungkan ntsa e htani htana asak hkrung lu na re.Yawhan 5:28, 29 hpe hti u.

5. Si ai ni bai hkrung rawt ai lam gaw Yehowa hte seng nna hpa tsun nga a ta?

Karai Kasang gaw, shi a Kasha hpe si hkam na matu shangun dat nna, si ai ni a matu bai hkrung rawt lu na, myit mada lam jaw ya ai. Ndai hkrung rawt ai lam kaw na, Yehowa a tsawra myit hte matsan dum myit hpe, chye na lu ai. Si ai ni bai hkrung rawt wa ai shaloi, nang kadai hpe mu mayu dik htum rai?Yawhan 3:16; Roma 6:23 ni hpe hti u.