Content de lai

Secondary menu hpe lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Nye a Chyum Laika Maumwi

Maumwi 104: Yesu Sumsing Lamu De Bai Lung Wa Sai

Maumwi 104: Yesu Sumsing Lamu De Bai Lung Wa Sai

Nhtoi lani hpang lani lai mat wa ai hte maren, Yesu mung shi a hpang hkan ai masha ni hpe law law lang hkum shadan dan ai. Kalang mi sape 500 daram Yesu hpe chyawm mu ma ai. Shanhte a man e ahkum shadan dan ai shaloi, Yesu gaw shanhte hpe kaning nga nna tsun ai hpe chye a ni? Karai Kasang a mungdan lam re. Mungdan a lam hkaw na matu Yehowa gaw yesu hpe ga ntsa de shangun dat ai. Si ai kaw na bai hkrung rawt wa ai hpang e pyi Yesu ndai lam sharin ya ai.

Yesu sumsing lamu de bai lung wa sai

Karai Kasang a mungdan ngu ai gaw hpa re ai hpe matsing ma ni? Teng ai. Mungdan ngu ai gaw sumsing lamu na teng teng nga ai Karai Kasang a up hkang hpung langai mi re. Karai Kasang gaw Yesu hpe hkawhkam shatai da ai. Anhte chye la saga ai hte maren kaw si hpang gara hkrum ai masha ni hpe jaw lu jaw sha nna, machyi makaw hkrum ai masha ni hpe shamai shatsai ya na ra ai. Dai sha n-ga si ai masha ni hpe asak bai hkrung wa hkra galaw ya na ra ai. Ndai lam hku nna shi gaw grai kaja ai hkawhkam langai mi re, ngu ai hpe madun dan ai.

Dai majaw Yesu gaw sumsing lamu kaw na shaning hking mi uphkang ai shaloi, ginding aga e gara hku rai na zawn nawn a ni? Teng ai. Ginding aga gaw tsawm la ai Hparadisu tai wa na re. Hpyen majan ni, ru hka ni, machyi makaw ai lam, si hkrung si htan nnga na sai. Ndai lam teng ai hpe anhte chye ai. Hpa majaw nga yang masha ni ngwi pyaw ai hte nga lu na matu ginding aga hpe Hparadisu byin tai wa na matu Karai Kasang galaw da ai. Dai majaw shawng ningnan e Edin sun hpe shi galaw tawn ai. Karai Kasang ra ai hte maren byin tai wa hkra Yesu gaw yu lajang wa na re.

Yesu gaw sumsing lamu de lung mat wa na aten du wa sai. Shi a sape ni a man e hkum shadan dan ai nhtoi 40 ya rai wa sai. Dai majaw sape ni gaw Yesu teng teng asak bai hkrung wa sai lam hpe hkrak sha kam masai. Raitimung sape ni hte rai nhka wa ai laman e, shanhte hpe htet tawn ai: ‘Chyoi pra ai wenyi garai nlu la dingsa Yerusalem mare kaw nga nga mu,’ nga ai. Chyoi pra ai wenyi ngu ai gaw Karai Kasang a n-gun atsam re. Bung nga ai nbung hte maren sha re. Yesu a hpang hkan ai ni Karai Kasang a amu gun hpai ai lam hta karum na re. Hpang jahtum e Yesu tsun ai gaw: ‘Nanhte gaw ginding aga htum hkra, nye a lam hkaw tsun dan mu,’ nga nna htet dat ai.

Yesu gaw ndai lam ni tsun ngut ai hte grai mauhpa lam langai mi byin wa ai. Ndai hta nanhte mu ai hte maren, sumsing lamu de lung mat wa sai. Bai nna samwi gaw shi hpe sa magap la kau ai. Sape ni Yesu hpe nmu lu mat sai. Yesu gaw sumsing lamu de lung wa nna shi a hpang hkan ai masha ni a ntsa e up hkang hpang sai.

Kasa ni sumsing lamu de yu nga ma ai

1 Korinhtu 15:3-8; Shingran 21:3,4; Kasa 1:1-11.