Ndai masha wa gaw hpa majaw Yehowa kaw akyu hpyi nga ai hpe chye a ni? Yehowa a tawn hkungri man e, ndai laika ni hpe hpa majaw hpyan tawn da a ni? Ndai masha wa a amying hpe Hezekia nga ai. Shi gaw dingda Israela lakung lahkawng mungdan a hkawhkam re. Hezekia gaw kyin dut kaba hkrum nga sai. Hpa majaw rai kun?

Hezekia hkawhkam akyu hpyi nga ai

Hpa majaw nga yang Asuri hpyen hpung ni gaw dingdung lakung 10 mungdan hpe jahten kau sai. Dai masha ni grai nshawp nkap ma ai majaw Yehowa gaw jahten kau na matu, ahkang jaw ai. Ya Asuri hpyen hpung ni, lakung lahkang mungdan hpe gasat na matu, rawt sa wa nga ma ai.

Asuri hkawhkam gaw hkawhkam Hezekia hpe ya sha laika shagun dat ai. Karai Kasang a man e hpyan tawn ai laika ni re. Laika hta Yehowa hpe jahpoi tawn ai. Bai nna Hezekia hpe mung lak nak jahkrat shangun ai. Dai majaw Hezekia gaw akyu hpyi ai: ‘O Yehowa Asuri hkawhkam a lata na anhte hpe hkye la mi; Shing rai yang nang madu chyu sha, Karai Kasang re ai hpe, masha yawng chye na mara ai,’ nga ai. Hezekia akyu hpyi ai ga hpe Yehowa madat ya na kun?

Hezekia gaw kaja ai hkawhkam langai mi re. Israela lakung 10 mungdan na nhkru ai hkawhkam ni hte n bung ai. Nhkru ai shi a kawa hkawhkam Ahaza hkawhkam hte nbung ai. Hezekia gaw Yehowa a tara yawng hpe sadi shaka ai hte hkan shatup ai. Dai majaw Hezekia akyu hpyi ngut ai hte, myihtoi Esai gaw Yehowa kaw na shi ga hpe shi hpang de shana dat ai. Shiga gaw ning nga ai: ‘Asuri hkawhkam gaw Yerusalem mare de sa wa na nrai. Mare kaw e hpyen la langai mi mung shani sa wa lu na nrai. Mare kata de pala langai mi mung gap lu na nrai,’ nga ai.

Ndai laika man, na sumla hpe yu yu mu. Ndai si taw nga ai hpyen la ni gaw kadai ni rai ma ai hpe chye ma ni? Asuri hpyen la ni rai ma ai. Yehowa shi a lamu kasa hpe shangun dat nna, lamu kasa gaw lana mi hta Asuri hpyen la 185,000 hpe sat kau ai. Dai majaw Asuri hkawhkam gaw hpyen sum nna bai htingnut mat wa ai.

Si taw nga ai Asuri hpyen la ni

Shing rai lakung lahkawng hkye la hkrum ma ai. Mung masha ni mung loi hkring mi ngwi ngwi pyaw pyaw hte nga lu ma ai. Raitimung Hezekia si ai hpang e, shi a kasha Manashe gaw hkawhkam galaw ai. Manashe hte shi a hpang e hkaw dung ai shi a kasha Amon mung, nhkru ai hkawhkam ni rai ma ai. Dai majaw mungdan gaw masha sat ai amu, tara n lang ai amu hte, hpring nga ai. Amon hkawhkam hpe shi a mayam ni e sat kau ma ai. Dai hpang shi a kasha Yoshia gaw lakung lahkawng mungdan a hkawhkam tai wa ai.

2 Hkawhkam 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.