Content de lai

Secondary menu hpe lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Nye a Chyum Laika Maumwi

Maumwi 19: Yaku A Dinghku Kaba Ai

Maumwi 19: Yaku A Dinghku Kaba Ai
Yaku hte shi a shadang sha ni

Ndai sum la kaw na dinghku kaba hpe yu dat mu. Yaku a shadang sha 12 ni rai ma ai. Yaku gaw shayi sha ni mung lu ai. Shi a shadang sha nkau mi a amying hpe, chye ai kun? Shanhte nkau mi a amying hpe yu yu ga.

Lea shangai ai shadang sha ni a amying gaw, Rubin, Simun, Lewi, Yuda ni rai ma ai. Rahkela gaw shi hta kasha nlu ai majaw, grai myit yawn ai. Dai majaw shi a mayam num Bila hpe, Yaku hte yup shangun ai. Bila gaw Dan hte Naphtali ngu ai shadang sha lahkawng hpe, shangai ai. Lea mung shi a mayam num Zilhpa hpe Yaku hte yup shangun ai. Zilpha mung, Gad hte Asha hpe, shangai ai. Dai hpang e, Lea gaw shadang sha Lahkawng hpe bai lu jat ai. Yishahka hte Zebulun rai ma ai.

Hpang jahtum e, Rahkela mung kasha langai mi shangai wa ai. Dai hpe Yosep ngu nna, amying shamying wu ai. Hpang e Yosep a lam hpe law law bai chye lu na re. Hpa majaw nga yang Yosap gaw grai ahkrak kaba ai masha langai mi tai wa ai. Ndai shadang sha 11 ni gaw, Rehkala a kawa Laban a nta kaw nga nga yang, lu ai Yaku a shadang sha ni rai ma ai.

Yaku gaw shayi sha ni mung lu ai. Raitimung Chyum Laika hta, shayi sha langai mi na amying sha madun tawn ai. Dina ngu ai wa re.

Yaku gaw Laban a nta kaw na pru nna, Hkanan mung de bai nhtang wa na aten du wa ai. Dai rai nna, shi a kun dinghku kaba, sagu hpung dumsu hpung ni hpe, shinggyin la nna sumtsan lam hkawm sa wa ai.

Yaku hte shi a nta masha ni Hknan mung du ai kade nna yang, Rahkela gaw shadang sha langai mi bai shangai jat wu ai. Byin ai gaw, shanhte lam hkawm sa nga yang, lam lapran e shangai ai. Rahkela gaw, kasha shangai yak ai majaw shangai let, si mat wa ai. Raitimung ma chyangai gaw, hpa nbyin ai. Yaku gaw shi hpe ‘Ben-yamin’ nga nna, amying shamying ai.

Yaku a shadang sha 12 ni a amying hpe, anhte matsin da mayu ga ai. Hpa majaw nga yang Israela amyu mahkra gaw, shanhte kaw na yu hkrat wa ai ni re. Hkrak sha tsun yang, Israela amyu lakung shi lahkawng gaw, Yaku a shadang sha 10 hte, Yosap a shadang sha lahkawng a amying hte, shamying tawn ai. Ndai la kasha ni shangai wa ai hpang du hkra Isak gaw asak naw hkrung ai. Shi hta e kashu kasha ni dai daram law ai majaw grai myit pyaw na re. Raitimung shi a kashu Dina hpa byin ai kun? Yu yu ga.

Ningpawt ninghpang 29:32-35; 30:1-26; 35:16-19; 37-35.