Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

2017-2018 Ninghtawn Zuphpawng Lamang—⁠Ninghtawn Hpung Kawan Lawm Na

Ninghtawn zuphpawng hta ninghtawn hpung kawan htawn tsun na madung mungga masum hpe lamang hta yu u.

Mai Kaja Ai Amu Galaw Ai Hta Asum Hkum Jaw!

Mai kaja ai amu galaw na matu hpa majaw yak ai kun? Raitim, awng dang hkra hpa gaw karum ya na kun?

Ndai Ga San Ni A Mahtai Hpe Madat U:

Ndai ga san ni a mahtai hpe lamang hta na la lu na re.