Hebre lasha masum a mabyin gaw, Yehowa hpe sadi dung na ngu ai anhte a dawdan lam hpe shangang ya ai.

3:16-20, 26-29

Lawu na Chyum daw ni hpe yu yang, Yehowa hpe sadi dung ai lam hta hpa ni lawm ai kun?

  • Mah. 24:14

  • Yaw. 17:16

  • 1 Kor. 6:9, 10