Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Masha ni hpe nawku zuphpawng sa lung na matu saw shaga nga

PRAT HTE MAGAM ZUPHPAWNG SHAMAN LAIKA BUK October 2016

Hkaw Tsun Ladat Ni

Nye A Chyum Laika Maumwi laika buk, anhte si yang hpa byin mat ai hte seng ai Chyum Laika a teng man ai tara hte nawku zuphpawng saw shaga laika ni a hkaw tsun ladat ni. Na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang u.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

“Na A Myit Masin Mahkra Hte Yehowa Hpe Kam Hpa Nga U”

Yehowa a ntsa anhte kam hpa ai nga yang shi shaman chyeju jaw na nga nna, Ga Shagawp daw kaba 3 hta tsun da ai. Yehowa hpe na a myit masin mahkra hte kam hpa na matu nang gara hku dawdan mai na kun?

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Na A Myit Salum Lam N Shai Hkra Sadi U

Ga Shagawp daw kaba 7 hta ramma langai gaw Yehowa a matsun ga ni kaw nna shai mat ai shaloi gara hku mara galaw wa ai lam tsun da ai. Shi a shut ai lam kaw nna anhte hpa sharin la lu ai kun?

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Aja Hta Na Nyan Hpaji Gaw Grau Kaja

Aja hta nyan hpaji lu ai gaw grau kaja ai lam Ga Shagawp 16 hta tsun da ai. Karai Kasang hte seng ai nyan hpaji gaw hpa majaw grai manu dan ai kun?

Hkristan Prat Hkrun Lam

Mahtai Kaja Ni Hpe Gara Hku Jaw Lu Ai Lam

Mahtai kaja ni gaw jaw ai wa hpe mung, nawku hpung hpe mung akyu lu shangun ai. Mahtai kaja ni ngu ai gaw hpa kun?

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Kaga Masha Ni Hte Simsa Hkra Shakut U

Yehowa a masha ni hta nga ai ngwi pyaw simsa lam gaw, shi hkrai byin wa ai n re. Karai Kasang a Mungga gaw anhte a hkam sha lam ni grai sawng wa nna simsa lam mat wa na masa ni hpe hparan ya lu ai.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

“Ma Kaji Hpe, Shi Hkan Mai Ai Lam Hta Sharin U”

Ma ni a ra rawng ai hte maren hpa majaw sharin shaga ra ai kun? Ga Shagawp 22 hta Kanu Kawa ni a matu hpaji jaw ga ni lawm ai.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

JW.ORG Card Ni Hpe Atsawm Jailang Nga Ai Kun?

Chyum Laika hte anhte a website hpe myit lawm ai ni dingtawk shang yu lu na matu, ahkaw ahkang lu shagu jw.org card hpe jailang ga.