Content de lai

Secondary menu hpe lai

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Yehowa Sakse Ni—Kabu Gara Shiga Hkaw Tsun Na Matu Hpawng De Da

Kabu gara shiga hkaw tsun na matu Yehowa Sakse Ni hpe hpawng de da ai gaw shaning 100 jan sai. Ga amyu baw tsa lam hte mungdan 200 jan hta kabu gara shi ga hkaw tsun lai wa sai. Hpa majaw hkaw tsun ra a ta? Mungkan ting chyam bra hkra gara hku hkaw tsun nga a ta? Mungkan ting hta kabu gara shiga hkaw tsun nga ai hpe madun da ai, ndai video hpe yu yang, dai gasan ni a mahtai hpe lu wa na re.