Content de lai

Secondary menu hpe lai

Yehowa Sakse Ni

Kachin

Lu Mai Ai Laika Ni

Ga amyu law law hte nsen rim da ai anhte a laili laika ni hpe madat u. Ga amyu law law hte mara da ai video ni hpe yu mai ai shing n rai download galaw mai ai. Lata masat kumla ga hte mung lu mai ai.

Ga amyu hpe lata ngu ai kaw, yu mayu ai ga amyu hpe lata nna, dai ga amyu hte mara da ai laili laika ni, kaga format ni hpe yu na matu Tam ngu ai kaw dip u.

 

Yu Na Ni
Grid
List

MAGAZINE NI

SIN LANGCHYI (HKAJA LAIKA)

KAGA LAILI LAIKA NI

Chyum Laika Sharin Ai Lamang Hpe Gara Hku Galaw A Ta?

"Sing Out Joyfully" to Jehovah—Meetings

2017 Zuphpawng Kaba Saw Shaga Laika

2017 Ginwang Zuphpawng Lamang

Young People Ask—What Will I Do With My Life?

"Ga Ndai Hpe Na A Kraw Lawang E Gun Nga U"

"N Mu Lu Ai Lam Hpe Myit Mada Nga U"

"Oh Yehowa, Ngai Nang Hpe Kam Hpa Nga Nngai"

Ginwang Zuphpawng Nnan Shapraw Ai Ni

Ginwang zuphpawng hta shani shagu nnan shapraw ai ni hpe yu mai (sh) download galaw la mai ai.

Nnan Shapraw Ai Lam

Digital laili laika hta update galaw da timung, dip shapraw da ai laika ni hta gaw update ni rai nlawm shi ai.