Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 MAHKAWN 96

Karai Mungga​—⁠Manu Dan Sut Gan

Select an Audio Recording
Karai Mungga​—⁠Manu Dan Sut Gan
Yu Na Ni

(Ga Shagawp 2:1)

 1. 1. Laika man law ai laika buk langai nga.

  Masha ni hpe ngwi pyaw ai lam jaw ya.

  Mauhpa machye machyang hte atsam rawng ai,

  Nsin kaw na nhtoi de lam madun.

  Dai manu dan laika buk gaw Chyum Laika.

  Karai shung ya ai mayam ni ka da.

  Shanhte gaw Yehowa hpe teng sha tsawra.

  Chyoi pra wenyi shanhte hpe shadut ya.

 2. 2. Karai a hpan da ai lam hpe shanhte ka,

  Ninggawn tawa hpe Karai hpan tawn da.

  Shawng nnan na masha yan gaw hkum tsup wa.

  Hparadisu gara hku mat mat wa.

  Karai a awmdawm ahkang hpe ninghkap ai

  Lamu kasa langai a lam tsun dan.

  Dai majaw yakhkak jamjau ai lam byin wa.

  Kade n na yang, Karai awng dang na.

 3.  3. Grai kabu gara na aten du hkyen sai.

  Karai aya tang Hkawhkam uphkang na.

  Karai Mungdan shiga hpe anhte hkaw tsun.

  Mungdan galaw ya na lam ni tsun dan.

  Karai Mungga hta dai shiga ni lawm nga.

  Wenyi lusha ni anhte hpe jaw sha.

  Masha n lu galaw ai simsa lam jaw.

  Asak hkrung ai Mungga hpe hkaja ga.

(2 Tm 3:17; 2 Pe 1:21 ni hpe mung yu u.)